Barnmorska visar p-piller

Barnmorskor ser digital ungdomsmottagning som bra komplement

Digitaliseringen av ungdomsmottagningar intensifierades under covid-19-pandemin. I dag är online-mottagningen en av de mest välbesökta i Stockholms län och barnmorskor anser att utvecklingen har lett till en ökad tillgänglighet till vård för ungdomar. Men det finns också farhågor kopplade till implementeringen, visar en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Hinder och möjligheter i den digitala vården

CES har genomfört en kvalitativ intervjustudie med 16 barnmorskor för att kartlägga hinder och underlättande faktorer för implementering av digital vård. Studien finns nu publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMC Health Services Research.

Resultaten visar att barnmorskor upplever att digitaliseringen har förbättrat tillgängligheten till ungdomsmottagningarna och mött ungdomars behov av vård på ett effektivt sätt. Digitala möten anses vara särskilt lämpliga för uppföljning, lättare konsultationer och för att underlätta det första besöket på mottagningen.

Utmaningar med digital vård

Trots fördelarna med digital vård uttryckte barnmorskorna oro för att den skulle konkurrera ut traditionell vård.

– Barnmorskorna upplever att kommunikation via video ibland är svår och att det finns risk att man missar icke-verbal kommunikation, vilket de ser som bekymmersamt. Det finns också farhågor att redan utsatta grupper, som ungdomar med migrationserfarenhet och personer utan bank-id, skulle missgynnas av den digitala övergången, säger Anna Nielsen, handläggare på CES.

Barnmorskorna lyfter även sekretess- och integritetsfrågor, såsom risken för att privat information avslöjas i det offentliga eller hemmets miljö.

– Det är till exempel inte ovanligt att ungdomarna tar sina vårdmöten i offentliga miljöer. Det är möjligt att ungdomarna inte själva uppfattar det som integritetskränkande att till exempel prata om preventivmedel i kollektivtrafiken eller på skolan, men barnmorskorna lyfte frågan.

Framtiden för digital hälsa för ungdomar

Sammanfattningsvis anser barnmorskorna att digitala tjänster kan komplettera traditionell vård och öka tillgängligheten för ungdomar.

En strategi som tar hänsyn till olika vårdbehov och tillgänglighetsfrågor, särskilt för redan utsatta grupper, kan vara avgörande för att främja sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar.

Kontakt

Ta del av studien i sin helhet:

Implementing digital sexual and reproductive health care services in youth clinics: a qualitative study on perceived barriers and facilitators among midwives in Stockholm, Sweden | BMC Health Services Research | Full Text (biomedcentral.com)

Foto: Yanan Li

Publicerad 2024-04-30