Skuggor av människor på asfalt

Ny frågemetod visar att cannabisbruk kan vara vanligare än man tidigare trott

Cannabisbruket i Sverige kan vara betydligt vanligare än man tidigare trott, visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). I en studie har forskare prövat en ny metod att ställa enkätfrågor för att skatta användningen av cannabis. Den nya frågemetoden visar att 13 procent av unga vuxna använt cannabis under den senaste månaden, jämfört med 4 procent när den traditionella frågemetoden använts.

– Eftersom cannabisbruk är olagligt i Sverige finns det risk för att de som tillfrågas om cannabisanvändning inte vågar svara sanningsenligt i enkäter på frågor om de använt drogen. Genom att ställa frågor på ett annat sätt har vi fått andra svar, säger Filip Andersson, rapportförfattare och statistiker vid CES.

Cannabisanvändningen i Europa har ökat under de senaste decennierna och en liknande trend syns i Sverige. År 2021 uppskattade Folkhälsomyndigheten att 2,6 procent av den vuxna befolkningen mellan 16 och 84 år använt drogen under det senaste året. Det kan jämföras med att 3,9 procent av befolkningen (16–64 år) anger att de brukat någon typ av narkotika under 2021. Cannabis är alltså den vanligaste illegala drogen i Sverige.

Uppgifter om cannabisbruk hämtas från enkäter där respondenterna svarar på frågor om droganvändning. Forskarna menar att det troligtvis finns en underrapportering av bruket av illegala droger i traditionella enkäter eftersom de som svarar kan uppleva att det finns en risk i att berätta att man gör något som är olagligt. Det gäller särskilt i länder som Sverige, där lagstiftningen mot drogbruk är strikt och antidrog-normen är stark.

Genomförde två parallella enkäter

För att undersöka detta genomförde CES, i samverkan med Karolinska institutet och Centralförbundet alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), en studie om rapporteringen kunde påverkas av en alternativ enkätmetod, en så kallad indirekt metod.

Två parallella enkäter genomfördes under 2021. Den ena var en traditionellt utformad enkät medan den andra använde en indirekt frågemetod. Enkäterna skickades ut till unga vuxna mellan 18 och 29 år.

I den indirekta enkätmetoden får respondenten besvara frågor i par. I detta par är en av frågorna av ”känslig” karaktär, exempelvis om cannabisanvändning, medan den andra är en ”okänslig” fråga. Frågorna besvaras tillsammans och ökar respondenternas känsla av anonymitet eftersom det inte går att identifiera individuella svar. Det kan ge ärligare svar och därmed en bättre skattning på frågor som gäller socialt stigmatiserade eller olagliga beteenden, som cannabisbruk.

Visar två till tre gånger högre cannabisbruk

När resultaten från de två undersökningarna jämförs visar den indirekta metoden på två till tre gånger högre självrapporterat cannabisbruk. I den indirekta enkäten uppgav 43 procent av de svarande att de brukat cannabis någon gång, jämfört med 27 procent i den traditionella. Andelen som brukat cannabis det senaste året var 19 jämfört med 10 procent, och andelen som brukat cannabis den senaste månaden var 13 jämfört med 4 procent.

– Vi ser en tydlig underrapportering av cannabisbruk i traditionella enkäter. Vi hoppas att vi med vår frågemetod kan ge en mer verklighetsenlig bild av cannabisbruket. Denna kunskap är viktig del i att kunna rikta och utvärdera preventionsinsatser och policyer gällande cannabisbruk på ett korrekt sätt, säger Filip Andersson.

 

Foto: Robert Knapp, Mostphotos

Publicerad 2023-12-19