Skolungdomar

Elevhälsoportalen lanserar material om ätstörningar

Nu kan du ta del av den senaste forskningen inom ätstörningsområdet på Elevhälsoportalen och få kunskapsstöd för att i skolan införa en insats som kan stärka elevers självbild och kroppsuppfattning.

Syftet med forskningssammanställningen om ätstörningar och den nya insatsen är att stärka skolornas arbete med att främja elevers hälsa och välbefinnande.

–  Genom att belysa hur skolan kan arbeta förebyggande mot ätstörningar vill Elevhälsoportalen stötta skolan i det hälsofrämjande arbetet och göra det möjligt att se tidiga varningstecken, säger Nadja Grees, projektledare för Elevhälsoportalen.

Ätstörningar – en allvarlig utmaning för skolan

Ätstörningar, som exempelvis anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningsstörning, är komplexa sjukdomar med påtagliga konsekvenser och påverkar personens relation till bland annat mat, näring och kroppen. 

Åtgärder för att stärka självbild och kroppsuppfattning

Den nya insatsen handlar om att öka elevernas mediamedvetenhet med hjälp av interaktiv undervisning. Genom att tillsammans med eleverna diskutera hur medier kan påverka normer och attityder om kropp och utseende kan elevernas självbild och kroppsuppfattning stärkas, vilket kan minska risken att utveckla en ätstörning. Insatsen riktas till alla elever i åldrarna 12 till 15 år som en förebyggande insats mot riskfaktorer för ätstörningar och för att främja elevers psykiska hälsa.

Insatsen inkluderar även andra viktiga aktiviteter som enligt forskning kan fungera hälsofrämjande och kan öka chansen för tidig upptäckt. Dessa aktiviteter handlar bland annat om att utbilda skolpersonal om ätstörningar och tidiga varningssignaler, att främja hälsosamma levnadsvanor och psykisk hälsa bland eleverna samt att ha en positiv och accepterande inställning till olikheter och motverka mobbning i skolan.

Hjälper skolor och förskolor i det hälsofrämjande arbetet

Elevhälsoportalen är ett webbverktyg som hjälper skolor och förskolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skol- och förskolemiljön. På Elevhälsoportalen får skol- och förskolepersonal tillgång till digitala verktyg och material för att kunna bedriva ett strukturerat hälsofrämjande arbete som bygger på vetenskaplig grund. Elevhälsoportalen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

Elevhälsoportalens nya sammanställning inom ätstörningsområdet och den nya insatsen är en del av hälsoområdet psykisk hälsa på Elevhälsoportalen skola.

Gå direkt till Elevhälsoportalens insats här.

Elevhälsoportalens insats kring ätstörningar 

 

Publicerad 2024-02-02