Ett brevinkast på en trädörr, med namnen Linberg/Rojas och en klisterlapp där det står Folkhälsoenkät, ja tack

Folkhälsoenkät fångar hälsoläget under pandemin

Nästa vecka får 120 000 stockholmare hem Region Stockholms folkhälsoenkät Hälsa Stockholm i brevlådan. Undersökningen kommer att ge ny kunskap om vår hälsa och våra levnadsförhållanden. Den kunskapen är viktig för att hälso- och sjukvården ska kunna bidra till en så god hälsa som möjligt – för så många som möjligt.

Region Stockholm har genomfört folkhälsoundersökningar vart fjärde år sedan 1990. Undersökningarna är en viktig källa till kunskap om befolkningens hälsa och levnadsförhållanden. Den kunskapen är särskilt angelägen nu, eftersom coronapandemin sannolikt haft en stor inverkan på många stockholmares liv och hälsa. Därför tidigareläggs undersökningen. Enkäten går ut till 120 000 slumpvist utvalda personer i länet, födda 2005 och tidigare.

– Informationen om befolkningen som folkhälsoenkäten ger, underlättar att planera vård utifrån behov, att bedriva förebyggande hälsoarbete och att arbeta med riktade insatser där de behövs som mest. Det är därför viktigt att så många som möjligt svarar i alla delar av länet. Och det gäller särskilt denna undersökning, eftersom vi alla behöver förstå hur pandemin påverkat oss som lever i Stockholm, säger Cecilia Magnusson, verksamhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin som utför undersökningen.

I Folkhälsoenkäten får man skatta sin egen hälsa och besvara frågor om levnadsvanor. Frågorna i enkäten handlar bland annat om fysisk aktivitet, matvanor, psykisk hälsa, tobaksbruk och alkoholvanor, sjukdomar, skador – och i år även om covid-19.

Resultat från folkhälsoenkäten redovisas bland annat i Region Stockholms folkhälsorapport. Folkhälsorapporten utgör bland annat underlag till budget och verksamhetsplaner inom Region Stockholm som resulterar i insatser eller fördjupade utredningar.

Läs mer om Hälsa Stockholm 2021 >

Publicerad 2021-09-08