Gravid kvinna står på en våg.

Gravidas hälsa starkt kopplad till födelseland och inkomst

De flesta i Stockholms län tar del av mödrahälsovårdens insatser under graviditeten och deltar i föräldrastödsprogram, men insatserna når inte i lika hög grad utlandsfödda och gravida med sämre socioekonomiska förutsättningar. Dessa grupper har också i genomsnitt fler graviditetskomplikationer. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES.

– En god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa är avgörande för folkhälsan. Vår rapport visar dock på skillnader i gravidas och nyföddas hälsa mellan sociodemografiska grupper, säger Cecilia Magnusson, överläkare på CES och en av rapportens författare.

Mödrahälsovården når nästan alla

En förutsättning för att upptäcka och behandla graviditetskomplikationer är att gravida kommer till mödrahälsovården. I Sverige rekommenderas nio besök som standard under graviditeten. Av de som blir gravida i Stockholms län kommer hela 95 procent på minst hälften av besöken, men alla kommer inte i lika hög grad.

– Vi ser mönster i vilka som kommer på färre besök. Det är vanligare att gravida födda utanför Europa kommer på färre än hälften av kontrollerna. Det är också vanligare att kvinnorna med de allra lägsta familjeinkomsterna uteblir, säger Cecilia Magnusson.

Starka samband mellan födelseland och komplikationer

Hur gravida mår under graviditeten hänger bland annat ihop med var de själva är födda.

– Sambandet mellan födelseland och gravidas hälsa är starkt. Det finns ingen entydig trend att gravida från vissa länder mår sämre, men de har olika problem och behov, säger Cecilia Magnusson.

Trenden går mot att fler gravida får vård för psykisk ohälsa och för graviditetsdiabetes.

– Det är inte säkert att det bara beror på en ökad ohälsa. Mödravården har infört nya rutiner för att upptäcka både depression och graviditetsdiabetes och det påverkar så klart hur många som hittas och behandlas, säger Cecilia Magnusson.

Rökning under graviditeten minskar men övervikt ökar

Rökning hos gravida har minskat över tid i alla grupper, medan övervikt och obesitas ökar.

– Det är glädjande att rökning under graviditet fortsätter att minska! Samtidigt behöver vi fortsätta att arbeta tobaksförebyggande, inte minst riktat mot grupper som har sämre socioekonomiska förutsättningar. Den ökande förekomsten av övervikt och fetma är en stor folkhälsofråga som berör hela samhället inklusive gravidas hälsa.

Rapporten ger en grund för utveckling och vidare forskning

Rapporten ger en övergripande bild av gravidas och nyföddas hälsa i Region Stockholm, och pekar samtidigt ut tänkbara utvecklingsområden.

– Vi hoppas att rapporten ska kunna bli ett underlag för fortsatta insatser för en god och jämlik reproduktiv hälsa i Region Stockholm. Vi ser en rad möjliga utvecklingsområden, säger Cecilia Magnusson.

Till exempel: kan mödrahälsovården nå än fler gravida med effektiva riktade insatser? Vad beror de sociodemografiska skillnaderna i gravidas och nyföddas hälsa på, och kan de förebyggas? Kommer den reproduktiva hälsan att påverkas av den ökande användningen av rökfria nikotinprodukter och andra droger hos kvinnor i fertil ålder? Vad innebär det för planeringen av mödra- och förlossningsvård att allt fler kvinnor föder barn i högre åldrar, samtidigt som allt fler har obesitas och därmed även andra kroniska sjukdomar?

– Det ska bli spännande att följa det fortsatta arbetet med reproduktiv hälsa i regionen.

Kontakt

Foto: Yanan Li

 

Publicerad 2023-04-20