vårdpersonal i labbmiljö

Läkare behöver mer stöd för att fasa ut insatser med låg nytta i primärvården

Lågvärdeinsatser är insatser som har låg eller ingen nytta för patienten, och för att minska användningen av dem behövs åtgärder på flera nivåer inom vårdsystemet. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) med fokus på primärvården i Region Stockholm.

Lågvärdeinsatser är tester, undersökningar och behandlingar som utifrån aktuell forskning visar låg eller ingen nytta för patienten, eller som potentiellt är skadliga.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) publicerar i dag en rapport som beskriver orsaker till att lågvärdeinsatser används, hur förekomsten av dem kan mätas samt den kunskap som finns om utmönstring – det vill säga hur man får dem att sluta användas. Rapporten presenterar resultat från fokusgrupper och intervjuer med primärvårdsläkare och chefer i Region Stockholm.

Flera faktorer bidrar till att lågvärdeinsatser används

CES rapport visar är att mätning av lågvärdeinsatser är ett eftersatt område, vilket gör det svårt att både bedöma förekomsten och att följa upp användningen.

– Det går inte att säga exakt hur vanligt det är att lågvärdeinsatser används. Men både EU och Sverige har lyft att utmönstring av lågvärdeinsatser behöver få ett större fokus, säger Hanna Augustsson, handläggare vid CES och en av rapportens författare.

De intervjuade primärvårdsläkarna upplever att flera faktorer bidrar till att lågvärdeinsatser används i Region Stockholm. Bland annat ekonomiska förutsättningar, bristande patientkontinuitet, inkludering av lågvärdeinsatser i standardiserade beställningsformulär, otydliga kunskapsstöd och rekommendationer, en upplevd press från andra och en egen önskan att göra någonting för patienten.

Mer fokus på utmönstring och åtgärder på flera nivåer

En av slutsatserna i rapporten är att utmönstring av lågvärdeinsatser inte sker automatiskt. Dessutom lämnas läkarna i stor utsträckning ensamma att hantera utmönstringen, eftersom frågan hittills inte fått tillräckligt stor uppmärksamhet.

Därför behövs mer fokus på att minska användningen av lågvärdeinsatser från ett lednings- och beställarperspektiv.

– För att uppnå en evidensbaserad hälso- och sjukvård behöver utmönstring av lågvärdeinsatser uppmärksammas i samma grad som implementering av evidensbaserade insatser, säger Hanna Augustsson.

CES rapport betonar att frågan om lågvärdeinsatser inte bara är hälso- och sjukvårdspersonalens huvudbry; hela vårdsystemet påverkar förekomsten av dem. Därmed behövs också åtgärder på olika nivåer för att minska användningen.

Personalens perspektiv viktigt

Chefer inom primärvården har förslag på flera åtgärder som potentiellt kan minska förekomsten av lågvärdeinsatser. Bland annat policyer som betonar en restriktiv hållning till lågvärdeinsatser, förändring av lokala arbetsprocesser samt insatser i syfte att kommunicera och diskutera riktlinjer och rekommendationer kring undersökningar och behandling.

– De lokala förutsättningarna och personalens perspektiv viktiga för att förstå varför vissa lågvärdeinsatser används och hur vårdsystemet inverkar på användningen, säger Hanna Augustsson.

 

Kontakt

 

Publicerad 2024-06-04