Nära fördubblad risk att dö på grund av covid-19 vid svåra psykiatriska tillstånd

Personer med psykiatriska tillstånd har drabbats hårdare än övriga under coronapandemin när det gäller inläggning på slutenvård, intensivvård och död på grund av covid-19. En ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visar på den ökade risken och analyserar vad den beror på.

Tidigt under pandemin kom rapporter om covid-19 och dess möjliga effekter på den psykiska hälsan, men relativt lite har skrivits om det omvända, det vill säga om personer med psykisk ohälsa har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

– Vår rapport visar att personer med psykiatriska tillstånd har ökad risk att bli allvarligt sjuka och dö i covid-19. Den ökade risken gäller för personer med till exempel ångest och depression, men är allra störst för dem med allvarliga psykiatriska tillstånd som bipolär sjukdom och schizofreni, säger Johan Åhlén, biträdande enhetschef vid CES och en av rapportens författare.

Förklaras delvis av tidigare kända riskfaktorer

Rapporten visar att den ökade risken för personer med psykisk ohälsa bara delvis kan förklaras av sedan tidigare kända riskfaktorer, som till exempel socioekonomiska faktorer, exponering för covid-19, som antal fysiska vårdbesök utanför hemmet samt hembesök, somatisk samsjuklighet och medicinering med viss psykofarmaka som skulle kunna innebära en risk för komplikationer.

– En tolkning av resultaten är att psykisk ohälsa innebär en ytterligare ökad sårbarhet för allvarlig sjukdom och död i covid-19. Det är en sårbarhet som alltså förklaras av andra faktorer än de mest kända, och som vi undersökte i den här studien, säger Johan Åhlén.

Kunskapen kan skydda utsatta

Rapporten kan hjälpa beslutsfattare att utforma strategier för att skydda utsatta individer.

– Vi hoppas att rapporten bidrar till en fördjupad förståelse för vilka riskfaktorer som ökar risken att drabbas av allvarlig covid-19, och specifikt hur det ser ut för personer med psykiatriska tillstånd. Vi hoppas även att rapporten uppmärksammar behovet av att säkerställa att information om, och tillgänglighet till, vaccination når personer med psykiatriska tillstånd, säger Johan Åhlén.