Snabb ökning av obesitas i Stockholms län

Andelen personer med obesitas, eller fetma, i Stockholms läns befolkning fortsätter att öka, och var 2021 uppe i 14,4 procent. Under de senaste tre åren har andelen med obesitas ökat snabbt hos de under 45 år. Obesitas är vanligast bland män och medelålders, samt hos dem med kort utbildning.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) genomför regelbundet den stora enkätundersökningen Hälsa Stockholm för att kartlägga sjukdomar, skador och deras riskfaktorer. 120 000 personer fick enkäten under hösten 2021. Svarsfrekvensen var 48 procent i den grupp slumpvist utvalda stockholmare som fick enkäten och 80 procent i den grupp som deltagit i Hälsa Stockholm tidigare (den så kallade kohorten).

I den här webbrapporten visar CES på nya folkhälsodata kring övervikt och obesitas.

Ett överskott av fett i kroppen är kopplat till flera kroniska sjukdomar. Kroppsmasseindex (BMI) är ett mått på förhållandet mellan en persons vikt och längd, och används för att definiera övervikt och obesitas. Ett BMI mellan 25 och 30 (kg/m2) innebär övervikt och ett BMI över 30 (kg/m2) motsvarar obesitas, eller fetma. Obesitas är en sjukdom.

Övervikt och obesitas är vanligare hos män

År 2021 hade 48 procent av Stockholms befolkning (16 år eller äldre) ett BMI över 25, och därmed övervikt eller obesitas. Bland kvinnor i länet har 42 procent  övervikt eller obesitas, och bland män 55 procent.

Övervikt och obesitas bland kvinnor och män

Figur 1. Andel i Stockholms län 16 år eller äldre med övervikt (BMI 25–30 kg/m2) och obesitas (BMI över 30 kg/m2), uppdelat efter kön, i Stockholms län (2021). Källa: Region Stockholms folkhälsoenkät. Diagram visar att 28 procent av kvinnorna i Stockholms län har övervikt, 14 procent har obesitas. Motsvarande för män är att 40 procent har övervikt och 15 procent har obesitas.

Obesitas har ökat snabbt bland vuxna under 45 år

Andelen i befolkningen som har obesitas har ökat under många år, och har senaste tre åren ökat snabbt hos vuxna under 45 år. Bland vuxna under 45 år har nu 11,4 procent obesitas, jämfört med 8,5 procent år 2018, och i åldersgruppen 45-64 har 17,5 procent obesitas, jämfört med 15,3 procent år 2018.

– Det är oroväckande siffror. Obesitas är en sjukdom i sig och dessutom kopplad till andra kroniska sjukdomar som sänker livskvaliteten och förkortar livet. Vi tror att pandemin sannolikt har påverkat våra levnadsvanor och kanske lett till mer stillasittande och möjligen ett annat ätbeteende, säger Cecilia Magnusson, professor och verksamhetschef på CES.

Bland personer över 64 år ser vi ingen tydlig ökning av andelen med obesitas sedan 2018. Andelen i befolkningen med övervikt har legat ganska stabilt åren 2002 till 2021.

Övervikt och obesitas i olika åldersgrupper

Figur 2. Andel i åldrarna 18–84 år med obesitas (BMI över 30 kg/m2), uppdelat efter åldersgrupp, över tid i Stockholms län (2002–2021). Källa: Region Stockholms folkhälsoenkät. Visar utvecklingen av obesitas 2002-2021 i olika åldersgrupper.

Lägst andel med obesitas bland de med längst utbildning

I Stockholms läns befolkning är förekomsten av övervikt och obesitas lägst bland dem som har längst utbildning, och högst bland dem som har gått en kortare utbildning.

– När vi justerar för ålder och kön ser vi att de som har kortast utbildning har en tre gånger så hög risk att ha obesitas jämfört med de med längst utbildning. Så här har det sett ut länge och beror många olika saker – vi har stora skillnader i livsvillkor mellan olika grupper i samhället, säger Boel Brynedal, epidemiolog och projektledare för Hälsa Stockholm på CES.

Övervikt och obesitas efter olika utbildningsnivåer

Figur 3 . Andel i Stockholms län 25 till 64 år med övervikt (BMI 25–30 kg/m2) och obesitas (BMI över 30 kg/m2), uppdelat efter utbildningsnivå, i Stockholms län (2021). Källa: Region Stockholms folkhälsoenkät. Stapeldiagram visar övervikt och obesitas efter utbildningsnivå. Förgymnasial utbildning: 42 procent har övervikt och 24 procent obesitas. Gymnasial utbildning: 39 procent har övervikt och 21 procent har obesitas. Eftergymnasial utbildning: 31 procent har övervikt och 11 procent har obesitas.

Folkhälsorapport 2023

Under våren 2023 publicerar CES sin folkhälsorapport där ytterligare information om övervikt och obesitas kommer att presenteras i en övergripande rapport över folkhälsan i Stockholms län.

Läs vidare

Data för övervikt och obesitas på Folkhälsokollen (folkhalsokollen.se). Här kan du även se hur andelen med obesitas och övervikt fördelar sig över Stockholms län olika kommuner och stadsdelar. Här kan du också ta del av mer data från folkhälsoenkäten Hälsa Stockholm.

CES publicerade nyligen en rapport om den ojämlika obesitasvården i Stockholms län, läs den här:

Den ojämlika obesitasvården (pdf).

 

Kontaktperson