ungdomar

Sömnbrist kan kopplas till depression och självmordstankar bland unga

För lite sömn under skoldagar och bristande sömnkvalitet kan kopplas till ökad risk för depression och självmordstankar bland högstadieelever, visar en studie genomförd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) och Karolinska Institutet.

I studien ingick högstadieelever från 116 skolor i Stockholms län. Eleverna ombads att ge information om sina tider för sänggående och uppvakning. Det användes sedan för att bestämma deras sömntid både på skoldagar och helger, samt deras preferens för sömnens tidpunkt (kronotyp). Förutom att rapportera om sina sömnvanor fick de också svara på frågor om upplevd sömnkvalitet, depressiva symtom och självmordstankar.

Många unga får inte tillräckligt med sömn

Ungefär hälften av eleverna sov färre timmar än de rekommenderade 8-10 timmarna under skoldagar. Flera av eleverna rapporterade även att de har en kronotyp (”nattuggla”) som är inkompatibel med när skoldagen startar. I studien framkom att elever som rapporterade depressiva symtom eller självmordstankar i snitt sov färre antal timmar per natt än elever som inte upplevde några depressiva symtom eller självmordstankar.

- Huvudresultatet från studien är att ungdomar med kort sömnlängd under skoldagar och dålig sömnkvalitet löper högre risk att drabbas av depression och självmordstankar. Nästan hälften av ungdomarna i denna studie sov mindre än 8 timmar på vardagar, vilket understryker behovet av insatser som syftar till att främja sömn hos ungdomar, säger Theresa Lemke vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), studiens försteförfattare.

Insatser i skolan kan främja sömn och hälsa bland unga

Att främja sömn hos unga kan ge förutsättningar till bättre hälsa och påverka de ungas utveckling. Studien rekommenderar därför, i linje med flera andra studier, att från och med högstadiet och uppåt anpassa skoltiderna efter de ungas senarelagda sömnvanor.

Foto: Yanan Li

Publicerad 2023-12-12

Faktablad

Läs mer om studien i faktabladet

Theresa Lemke

Forskningsassistent
NASP