Stigma hindrar en av fem från att söka vård för psykisk ohälsa

Nästan en av fem som känt behov av att söka vård för psykisk ohälsa har avstått på grund av stigma. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Stigma utgör ett hinder för att söka vård

Rapporten utforskar just stigmarelaterade uppfattningar kring psykisk ohälsa och om dessa kan verka som ett hinder för att söka psykiatrisk vård bland vuxna i Stockholms län. Rapporten visar att stigmarelaterade uppfattningar kring den egna psykiska ohälsan förekommer i hög utsträckning både bland den allmänna befolkningen och bland patienter inom psykiatrin. Stigma utgör dessutom en vanlig förklaring till varför personer med psykisk ohälsa avstått från eller skjutit upp att söka vård.

–Närmare en femtedel av de som känt behov av att söka vård för sin psykiska ohälsa uppgav att de avstått på grund av stigma. Det här gäller enkätsvaren i den allmänna befolkningen, säger Ester Gubi, handläggare på CES och en av rapportens författare.

Skamkänslor vanligare bland unga 

Dessutom instämde nästan hälften av dessa respondenter i att personer i deras sociala nätverk skulle tänka om dem på ett ofördelaktigt sätt och reagera negativt gentemot dem om de sökte vård för psykisk ohälsa. Omkring en fjärdedel trodde att de skulle känna sig dåliga om de inte kunde lösa sina psykiska problem på egen hand utan behövde söka sig till vården.

Det var vanligare bland unga kvinnor och män (16–29 år) att ha avstått vård på grund av skamkänslor kopplade till den psykiska ohälsan än bland medelålders kvinnor och män (30–64 år).

– Det är ett något överraskande resultat. Både självrapporterade psykiska besvär och vårdkonsumtion har ökat de senaste tio åren. Man kunde därför förvänta sig en lägre förekomst av stigmarelaterade uppfattningar bland unga jämfört med äldre. Men unga kvinnor avstod alltså i högre grad från att söka vård jämfört med medelålders personer, säger Ester Gubi.

Mindervärdeskänslor vanliga hos vårdsökande

Även bland personer som sökt vård för psykisk ohälsa är stigmarelaterade uppfattningar vanliga. Nästan 60 procent uppgav mindervärdeskänslor på grund av sin psykiska ohälsa. Och en lika stor andel, 60 procent, uppgav skam och genans som en orsak till att de tidigare undvikit att söka hjälp.

Utöver själva lidandet som uppstår till följd av den psykiska ohälsan, leder nedvärderande tankar och känslor kring den egna psykiska ohälsan till ytterligare belastning.

– Trots antistigmakampanjer och ökande medial uppmärksamhet kring psykisk ohälsa dröjer sig stigma kvar som ett hinder till vård. Stigma utgör därmed ett betydande problem, både som hinder för att söka vård och som ett lidande i sig för personer med psykisk ohälsa, säger Ester Gubi.

 

Kontakt

 

Fotograf: Yanan Li