Barn i förälders famn, tittar mot kameran

Stödinsatser kan hjälpa barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Att vara barn till förälder med psykisk ohälsa eller missbruk innebär en högre risk att utveckla egen psykisk ohälsa och risk för sämre levnadsvillkor i jämförelse med andra barn. I en rapport har Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) undersökt vilka evidensbaserade insatser som finns för att stötta och hjälpa dessa barn.

– Barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk har högre risk än andra barn att drabbas av svårigheter under uppväxten. De har en ökad sårbarhet för att utveckla psykiska och sociala problem under barndomen eller i vuxen ålder. Därför är det viktigt med tidiga och förebyggande insatser, säger Joseph Muwonge Jr som är en av författarna till rapporten.

Gäller omkring elva procent av barn i Sverige

Enligt en nyligen publicerad studie, som Joseph Muwonge Jr med flera genomfört, har omkring elva procent av barn i Sverige minst en förälder med psykiatriska tillstånd. Siffrorna bygger på besök och diagnostisering inom specialistsjukvården och visar att andelen har ökat över tid under de senaste tio åren. Samtidigt tros den verkliga andelen vara ännu högre eftersom studien inte inkluderar psykisk ohälsa inom primärvården eller utanför vården. I andra typer av studier från jämförbara länder ligger andelen kring 12 – 23 procent.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk identifieras och få information och stöd. Genom insatser till föräldrar och/eller barn kan psykisk ohälsa förebyggas och samspelet förbättras. De insatser som används handlar om att öka barnens självkänsla och förståelse för förälderns besvär, samt öka förälderns lyhördhet gentemot barnet.

– Det finns ett antal insatser som kan hjälpa och stötta barnen och förbättra samspelet och förståelsen mellan barn och föräldrar. Men det har saknats kunskap kring vilka insatser som är effektiva, säger Joseph Muwonge Jr.

Kartlägger det vetenskapliga stödet för insatserna

Rapporten från CES är en kunskapsöversikt som kartlagt vilka insatser som finns för barn och/eller föräldrar i familjer där minst en förälder har psykisk ohälsa eller missbruk, samt vilket vetenskapligt stöd som finns för insatserna.

Bland insatserna i rapporten finns bland annat föräldraskapsstöd, olika former av terapi riktad till förälder och/eller barn, information om psykiska problem, stödgrupper samt spädbarnsmassage. Insatserna användes för olika syften som att förebygga depression och ångest hos barn, öka förståelsen för förälderns psykiska problem samt öka lyhördhet och samspel mellan barn och förälder.

Kunskapsöversikten visar att det genom stöd till familjerna går att förebygga psykisk ohälsa hos barnen och förbättra samspelet mellan barn och föräldrar. Störst nytta har insatser som riktas till föräldrar och barn tillsammans.

– Rapporten lyfter fram flera utvärderade insatser och redovisar det vetenskapliga stödet för dem. Materialet kan därför användas av barnsamordnare med ansvar för barn till föräldrar med psykisk ohälsa samt av forskare och folkhälsoexperter. Rapporten kan ligga till grund för fortsatt kunskapsutveckling av insatser och anpassning av befintliga insatser i den svenska kontexten, säger Joseph Muwonge Jr.

 

Foto: Mostphotos

Publicerad 2021-10-19

Kontakt

Joseph Muwonge Jr

Handläggare (tjänstledig)