två personer samtalar i en soffa, man ser bara deras underkroppar.

Stor ökning cannabisrelaterade diagnoser bland unga vuxna

Andelen unga vuxna i Stockholms län med en cannabisrelaterad diagnos har fördubblats mellan år 2006 och 2019. Diagnoserna är vanligare bland yngre, män och personer med kort utbildning. Dessutom finns stora skillnader i förekomst mellan olika områden i länet, visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

I en ny rapport redovisar CES förekomsten av cannabisrelaterade diagnoser hos 18 till 29-åringar i Stockholms län, under perioden 2006 till 2019. Data kommer från Region Stockholms VAL-databaser och Statistiska centralbyrån.

– Det här är den första beskrivande rapporten i Sverige om cannabisrelaterad vård bland unga vuxna som är baserad på data för hela befolkningen. Med rapporten vill vi ge ett underlag för planering och fortsatta analyser av om det finns vårdbehov som inte är tillfredsställda, säger Rosaria Galanti, en av rapportens författare, vid CES.

Sociodemografiska skillnader

Resultaten visar att andelen unga vuxna med minst en cannabisrelaterad diagnos mer än fördubblades mellan 2006 och 2019. Trots det var andelen med en diagnos låg: 0,35 procent år 2019. De allra flesta diagnoserna ställs inom psykiatrin.

Förutom en ökning i förekomst, finns det också skillnader i vilka som får en cannabisrelaterad diagnos. Rapporten visar att det är vanligare bland yngre, män, personer med kort utbildning och låg sysselsättningsgrad samt bland de som har minst en förälder född utomlands.

– Däremot hade individens eget födelseland eller föräldrarnas utbildningsnivå inget samband med högre förekomst av cannabisrelaterade diagnoser, säger Rosaria Galanti.

Trots att de cannabisrelaterade diagnoserna ökat, har antalet vårdtillfällen för cannabisproblematik inte gjort det. Sedan år 2012 sjönk förekomsten något, vilket innebär att antal vårdtillfällen per individ med diagnos har minskat.

Vanligare i vissa områden

Rapporten visar också att andelen diagnostiserade unga vuxna varierar stort mellan olika stadsdelar och kommuner i länet. År 2019 var förekomsten högst i Nykvarn (7,8 per 1 000 invånare) och lägst i Solna (1,6 per 1 000 invånare).

Även om lägre utbildningsnivå och sysselsättningsgrad i befolkningen var kopplade till ökad förekomst av diagnoser, förklarar inte detta de stora geografiska skillnaderna helt. Rapporten visar bland annat att andelen unga vuxna med cannabisrelaterade diagnoser minskar när antalet psykiatriska vårdenheter ökar.

– Det kan betyda att den geografiska placeringen av psykiatriska vårdenheter inte är optimal ur ett tillgänglighetsperspektiv. Men vi behöver mer kunskap om varför diagnoserna varierar så uttalat mellan olika områden i länet, säger Rosaria Galanti.

Risk att vårdbehov inte tillgodoses

Sammanfattningsvis tyder rapporten på att det finns mörkertal i diagnostiken av cannabisrelaterade tillstånd.

– Det innebär att det också finns en risk att vårdbehoven kopplade till ett skadligt cannabisbruk inte tillgodoses bland unga vuxna i Stockholms län, säger Rosaria Galanti.

Att diagnoserna sällan förekommer i primärvården, eller tillsammans med andra diagnoser, är något som bör utredas vidare. Detta eftersom problemen är vanliga bland unga vuxna och kofta är samsjukliga med andra tillstånd.

 

Fler rapporter om cannabisproblematiken

Rapporten är den fjärde i en serie om cannabisproblematiken bland unga vuxna i Stockholms län. Rapportserien ges ut av CES i samarbete med Region Stockholms Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Nästa rapport publiceras under hösten 2022. 

Föreläsning om rapportserien

Rapportserien sammanfattas under Stockholm Public Health Lectures den 18 maj kl. 14.30. Välkommen att delta!

Publicerad 2022-05-11

Kontakt