ett barn sitter vid ett bord framför en öppen bok, lutar pannan i handen och tittar uppåt

Vård för adhd och autism fortsätter öka bland barn och unga

Under det senaste decenniet har antalet neuropsykiatriska utredningar ökat stadigt, och diagnoserna adhd och autism har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar i Stockholms län. En ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visar att trenden fortsätter.

Sedan 2018 genomför Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) uppföljningar av vården för adhd och autism bland 0–17-åringar i Stockholms län. Nu har en fjärde rapport publicerats med uppdaterade mått på förekomsten av diagnoserna adhd och autism, neuropsykiatriska utredningar samt psykiatrisk vårdkonsumtion kopplad till dessa diagnoser. Informationen om vården hämtas från Region Stockholms administrativa vårdregister.

Markant ökning av vård för adhd

Under 2023 fick 5,1 procent av alla barn och ungdomar i Stockholms län vård för adhd. För flickor innebär detta en sexfaldig ökning och för pojkar en trefaldig ökning sedan år 2011. Andelen vårdade för autism var 2,2 procent, vilket betyder att ökningen bland flickor varit femfaldig och bland pojkar trefaldig.

Vidare visar rapporten att 6,1 procent av barn och ungdomar i länet diagnostiserades med adhd och 3,1 procent med autism, under perioden 2018–2023. Det framkommer också betydande variationer mellan könen och olika åldersgrupper.

– Jämfört med den föregående sexårsperioden, 2013–2018, har adhd-diagnoserna ökat med 70 procent bland flickor och 28 procent bland pojkar i åldrarna 13–17 år, säger Anna Ohlis, en av rapportens författare vid CES.

Under den senaste sexårsperioden hade 40 210 barn och ungdomar en registrerad adhd- eller autismdiagnos. Det är en ökning med 12 019 individer, eller 43 procent, sedan den tidigare mätningen.

Färre utredningar – men inte inom BUP

Totalt genomgick 8 667 barn och ungdomar i Stockholms län en neuropsykiatrisk utredning under 2023, det är en liten minskning sedan år 2021. Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) fortsätter de dock att öka – som ett resultat av färre utredningar inom barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) i enlighet med en pågående uppdragsöverföring mellan verksamheterna.

– Andelen som får en adhd-eller autismdiagnos efter utredning är ungefär 80 procent, vilket varit konstant över tid, säger Anna Ohlis.

Efter utredning fortsätter de flesta barn och ungdomar med adhd att ha kontakt med den vårdgivare som utförde utredningen, vanligtvis BUP eller BUMM, visar rapporten. Andelen barn och ungdomar med autism som fortsätter ha kontakt med BUP efter sin utredning har dock minskat, medan kontakten med habiliteringscentrum har ökat.

Regelbundna uppföljningar avgörande för vården att möta ungas behov

Sammanfattningsvis understryker CES rapport vikten av regelbundna uppföljningar och utvärderingar av de förändringar som sker inom vården.

– Det är avgörande för att säkerställa att vården för barn och ungdomar med adhd och autism fortsätter att utvecklas i en riktning som möter deras behov på bästa möjliga sätt, säger Anna Ohlis.


Kontakt

Anna Ohlis

Överläkare
bitr enhetschef

Publicerad 2024-06-28