25 maj: Lägesrapport om vaccintäckning i olika områden och grupper i Stockholms län

Vaccinationerna med de tre första doserna mot covid-19 i Stockholms län har avstannat. Däremot tar allt fler äldre dos 4 av vaccinet. Det visar den senaste lägesrapporten om vaccinationstäckningen, med fokus på ojämlikheter utifrån områden, ålder och sociodemografiska faktorer, från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Var tredje vecka publicerar Folkhälsoguiden statistik om de vaccinationer mot covid-19 som har utförts i Stockholms län, med fokus på vaccinationstäckning och ojämlikheter utifrån områden, ålder och sociodemografiska faktorer. Mer utförliga data finns i Excelfilen på sidan.

Den fjärde vaccindosen, som började erbjudas i slutet av februari 2022, är än så länge främst tillgänglig för personer i åldresgruppen 65+ och redovisas därför enbart för denna åldersgrupp.

I slutet av vecka 19 2022 har knappt 81 procent av befolkningen (tolv år och äldre) i Stockholms län fått minst en dos vaccin.

Andel vaccinerade per åldersgrupp

I Stockholms län har de äldre (65+) vaccinerat sig i högst utsträckning. 90 procent av de som är 65+ har fått en första dos vaccin medan 68 procent i den yngsta gruppen har vaccinerat sig med en första dos. Liknande samband syns för dos två och tre.

Dos 4 av vaccinet är främst tillgänglig för personer över 65 år och redovisas därför bara för den åldersgruppen. 52 procent av de äldre har fram till och med vecka 19 tagit dos 4 av vaccinet, en ökning med 16 procent under de senaste tre veckorna.

Andel vaccinerade per åldersgrupp

Figur 1. Andelen vaccinerade per åldersgrupp, till och med vecka 19, inklusive ökningen av täckningsgrad för olika doser under de senaste tre veckorna. Dos 4 redovisas enbart för äldre 65+. Stapeldiagram visar vaccindos 1, 2 och 3 angivet för fyra åldersgrupper. För de äldre 65+ visas även dos 4. 12-29 år: Dos 1: 68 %, Dos 2: 62 % (ökning med 1 procentenhet sedan senaste rapporten för tre veckor sedan), Dos 3: 20 % . (ökning med 1 procentenhet sedan senaste rapporten för tre veckor sedan) 30-49 år: Dos 1: 79 %, Dos 2: 76 %, Dos 3: 48 % (ökning med 2 procentenheter sedan senaste rapporten). 50-64 år: Dos 1: 88 %, Dos 2: 87 %, Dos 3: 70 % (ökning med 1 procentenhet sedan senaste rapporten). 65+ år: Dos 1: 90 %, Dos 2: 89 % (ökning med 1 procentenhet sedan senaste rapporten), Dos 3: 78 %, Dos 4: 52 % (ökning med 16 procentenheter under de senaste tre veckorna).

Andel vaccinerade uppdelat på områden

Vaccinationstäckningen är ojämnt fördelad i länet. Omkring 90 procent av befolkningen i områden med högst vaccinationstäckning, exempelvis Täby västra, Norrtälje södra och centrala Österåker, har fått en dos eller mer. Områden med lägst vaccinationsgrad är Rinkeby, Tensta och Fittja där vaccinationstäckningen ligger mellan 53 och 57 procent. 

Andel vaccinerade (12+ år)

Stapeldiagram över de fem områden i Stockholms län med högst vaccinationstäckning och  de fem områden med lägst.
Figur 2. Andel i befolkningen (12 år och äldre) som fått åtminstone en dos vaccin i hela Stockholms län, samt i fem områden som har högst respektive lägst vaccinationsgrad. Omfattar alla vaccinationer som gjorts i Region Stockholm till och med vecka 19. Stapeldiagram över Stockholms län samt de fem områden i länet med högst vaccinationstäckning och de fem områden med lägst. Stockholm: 81 % Högst vaccinationstäckning: Täby Västra: 90 % Norrtälje Södra: 90 % Centrala Österåker: 90 % Täby Norra: 90 % Norrviken: 89 % Lägst vaccinationstäckning: Rinkeby: 53 % Tensta: 57 % Fittja: 57 % Järva: 60 % Alby: 61 %

Andel vaccinerade uppdelat per födelseregion

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt beroende på var man är född. Högst är vaccinationsgraden bland dem som är födda i Sverige och övriga Norden, omkring 85 procent. Lägst vaccinationsgrad återfinns bland personer födda i Östeuropa där omkring 54 procent har fått minst en dos vaccin.

– Vår statistik visar på tydliga skillnader i vaccinationsgrad beroende på var man är född. Uppgifterna om födelseregion är viktiga eftersom de kan visa vilka grupper som främst behöver nås för att öka vaccinationstäckningen och minska ojämlikheterna. Med denna kunskap blir det lättare att rikta vaccinationsinsatser till dem som behöver det mest, säger Stefan Fors, handläggare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Andel vaccinerade per födelseregion (12+ år)

Stapeldiagram visar 13 staplar över vaccintäckningen utifrån födelseregion.
Figur 3. Andel i befolkningen (12 år och äldre) som fått åtminstone en dos vaccin, per födelseregion. Omfattar alla vaccinationer som gjorts i Region Stockholm till och med vecka 19. Stapeldiagram visar 13 staplar över vaccintäckningen utifrån födelseregion. Sverige: 85 % Norden, övriga: 86 % Sydasien: 82 % Ostasien-Oceanien, övriga: 78 % Latinamerika-Karibien: 78 % OECD, höginkomst, övriga: 74 % Mellanöstern: 71 % Nordafrika: 68 % Centralasien: 67 % Östafrika: 64 % Sydeuropa: 62 % Central-Väst Södra Afrika: 62 % Östeuropa: 54 %

Andel vaccinerade per inkomstgrupp

Det finns också skillnader i vaccinationsgrad mellan olika inkomstgrupper. Bland dem med högst inkomst är andelen vaccinerade 91 procent, bland dem med lägst inkomst är 72 procent.

– Vi ser två mönster i sambandet mellan inkomst och vaccinationstäckning. För det första ser vi att sannolikheten att vara vaccinerad ökar för varje steg av högre inkomst. För det andra ser vi att gruppen med lägst inkomster ligger särskilt lågt i täckning. Vi vet att det är en heterogen grupp, där man kan tänka sig att många olika anledningar bidrar till den lägre täckningsgraden, säger Stefan Fors.

Andel vaccinerade per inkomstgrupp (12+ år)

Stapeldiagram med fem staplar som visar vaccinationstäckning per inkomstgrupp.
Figur 4. Andel i befolkningen (18 år och äldre) som fått åtminstone en dos vaccin, per inkomstgrupp, indelad i så kallade kvintiler (20 procent). Omfattar alla vaccinationer som gjorts i Region Stockholm till och med vecka 19. Stapeldiagram med fem staplar som visar vaccinationstäckning per inkomstgrupp. Inkomstgrupp 1 (lägst inkomst): 72 % Inkomstgrupp 2: 81 % Inkomstgrupp 3: 85 % Inkomstgrupp 4: 89 % Inkomstgrupp 5 (högst inkomst): 91 %

Könsskillnader i vaccinationstäckning

Det finns könsskillnader i vaccinationsgrad i befolkningen i Stockholms län. Kvinnor vaccinerar sig i något högre grad än män, förutom i den äldsta åldersgruppen där vaccinationsgraden är 90 procent för både män och kvinnor. I den yngsta gruppen 12-29 år är 67 procent av männen vaccinerade medan andelen vaccinerade kvinnor är 70 procent.

Andel vaccinerade kvinnor och män (12+ år)

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning för män och kvinnor inom fyra olika åldersgrupper.
Figur 5. Andel vaccinerade kvinnor och män. Omfattar alla vaccinationer som gjorts i Region Stockholm till och med vecka 19. Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning för män och kvinnor inom fyra olika åldersgrupper. Åldersgrupp 65+ år: Män 90 %, Kvinnor 90 % 50-64 år: Män 88 %, Kvinnor 89 % 30-49 år: Män 78 %, Kvinnor 81 % 12-29 år: Män 67%, Kvinnor 70 %

Uppgifterna om vaccinering är hämtade från Region Stockholms administrativa system och omfattar alla vaccinationer som skett inom regionen. Uppgifter om inkomst och födelseland är hämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om vaccinationer som skett i andra regioner eller utomlands saknas. Därför kan den faktiska vaccinationstäckningen underskattas i vissa grupper. Det innebär också att andelen vaccinerade kan skilja sig något från andra uppskattningar av vaccinationstäckningen.

I bifogad Excelfil som går att ladda ner finns analyser där vissa skillnader i den sociodemografiska sammansättningen justeras för.

Geografiska och sociala skillnader i vaccinationstäckning till och med v 19 2022 (.xlsx, 363 kb)

 

Kontaktperson

Stefan Fors
Handläggare Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

 

 

Publicerad 2022-05-25