Vaccinationsbuss parkerad på torg

Coviduppdrag utökades med vaccinationsbevakning

Sedan början av coronapandemin har Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) i flera rapporter visat att risken att smittas, bli allvarligt sjuk och dö i covid-19 är högre beroende på socioekonomi, ålder, kön och psykisk hälsa. Under 2021 växte CES uppdrag till att också bevaka och analysera vaccinationstäckningen i Stockholms län och att stötta det vaccinfrämjande arbetet – med fokus på jämlik hälsa.

Under 2021 började vaccinering mot covid-19 erbjudas till alla över tolv år. Tidigt kunde man dock se betydande och oroväckande skillnader i vaccinationstäckningen i Stockholms län.

Eftersom målet för Region Stockholm har varit att få till en snabb och jämlik vaccination mot covid-19 för att minska smittspridning, allvarlig sjukdom och död, fick CES uppdraget att bevaka vaccinationstäckningen i länet, med fokus på skillnader mellan områden och grupper.

– Vi har sett tydliga skillnader i mellan olika bostadsområden och sociodemografiska grupper i länet. Även om skillnaderna i vaccinationstäckning generellt minskat något under året, kvarstår betydande ojämlikheter, säger Stefan Fors, handläggare vid CES, som arbetat med rapporterna till vaccinansvariga i Region Stockholm och Smittskydd Stockholm.

Rapporterna har tagits fram var tredje vecka. De bygger på Region Stockholms uppgifter om de vaccinationer som skett inom Stockholms län, samt uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB). Uppgifterna visar att socioekonomi spelar roll för vaccinationsgraden.

– Utbildning och inkomst verkar spela stor roll för viljan att vaccinera sig. Människor med kort utbildning och låg inkomst har vaccinerat sig i lägre grad än andra. Även bostadsområde och födelseland spelar in, säger Stefan Fors.

Rapporterna har bland annat resulterat i satsningar och aktiviteter för att öka vaccinationerna och minska skillnader i vaccinationstäckningen.

– Utifrån våra rapporter har man kunnat ta fram särskilda vaccinationsinsatser riktade till olika bostadsområden och grupper, bland annat genom att skicka ut vaccinationsbussar, informera vårdcentralerna i områdena samt rikta information till vissa grupper i samhället, säger Stefan Fors och fortsätter:

– Mest tacksamt för vaccinationsarbetet är statistiken om ojämlikheter i vaccinationstäckningen mellan olika bostadsområden och grupper födda i olika länder. Utifrån den informationen är det möjligt att planera riktade insatser mot särskilda geografiska områden och sociala grupper där täckningsgraden är särskilt låg.

Vaccinationsfrämjande insatser

För att stötta det vaccinationsfrämjande arbetet i länet omvandlades det hälsofrämjande befolkningsinriktade uppdraget till ett vaccinationsfrämjande uppdrag under våren 2021. I det hälsofrämjande befolkningsinriktade uppdraget ska 14 vårdcentraler i de mest socialt och ekonomiskt utsatta områdena i Stockholms län arbeta hälsofrämjande och nära invånarna. Uppdraget startade i januari 2020.

– Vi hade precis kommit i gång när coronapandemin bröt ut. Vi fick pausa eftersom vården behövde ställa om och alla hade en pandemi att tänka på, säger Anna Bergström, handläggare vid CES enhet för implementering och utvärdering.

Anna Bergström var ansvarig för uppdraget på CES och när det förändrades blev hon i stället ansvarig för att ge behovsanpassat stöd till den vaccinationsfrämjande insatsen. Under våren 2021 började man bjuda in de 14 vårdcentralerna till digitala möten en gång i månaden.

Under de sex workshoppar och seminarier som hållits i gruppen har bland annat vaccinationsexperter, Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten medverkat. Stefan Fors, från CES, har varit med vid träffarna och berättat om vaccinationsstatistiken från berörda områden. Mycket utrymme har lämnats för frågor och samtal.

– Vi har upplevt att det har varit viktigt för personalen på vårdcentralerna att ha ett forum att dela erfarenheter i. Det har varit ett väldigt verklighetsnära arbete där vi fått ta del av många av de frågor och problem som många upplevt, säger Anna Bergström.

– CES har verkligen fått vara en länk mellan experter och myndigheter och de som ska nås av insatserna, precis som vi ska.

Vårdcentralerna har i de flesta fall inte utfört vaccinationer mot covid-19. Därför har det vaccinationsfrämjande arbetet till stor del handlat om att bemöta patienternas frågor om vaccination och hjälpa dem att hitta rätt i informationen om hur vaccinationerna går till. Rent praktiskt har vårdpersonalen ofta fått hjälpa patienter att boka vaccinationstider och svara på frågor om covid-19-vaccin.

Det vaccinfrämjande uppdraget har också innefattat att arbeta vaccinationsfrämjande i lokalsamhället. Under sommaren ordnades så att alla 14 vårdcentraler fick besök av en hälsoinformatör från Transkulturellt centrum som höll en workshop om vaccinationsfrämjande insatser. Några vårdcentraler har också, tillsammans med hälsoinformatörer, bland annat besökt öppna förskolor och kulturföreningar.

Att bemöta vaccintveksamhet

En hel del patienter var tveksamma till att vaccinera sig mot covid-19. Det väckte frågan om hur vårdpersonalen skulle bemöta dem på bästa sätt.

– Om vårdpersonal frågar en patient om denne har vaccinerat sig mot covid-19 måste personalen kunna hantera svaret. Om patienten visar sig tveksam till vaccination kan vårdpersonalen fråga om orsakerna till det, men måste då ha tid och kunskap att svara på frågor. Här blev det tydligt att personalen behövde stöd, säger Anna Bergström.

För att möta de här frågorna anordnade CES en workshop om vaccintveksamhet, och deltagarna fick skicka in frågor i förväg. Det blev en lyckad workshop som mynnade ut i en fråga om att arrangera ett större webbinarium om vaccintveksamhet för alla vårdcentraler inom primärvården i Stockholm.

 I september höll CES webbinariet om vaccintveksamhet i primärvården. Det handlade om orsaker till tveksamheten och hur den kan bemötas. Johanna Rubin, som arbetar med Folkhälsomyndighetens covid-19-vaccinationsinsats, medverkade liksom Anna Bergström från CES.

Totalt 130 personer deltog i webbinariet, som också spelades in och spreds vidare i efterhand. Webbinariet går fortfarande att ta del av på folkhälsoguiden.se

Broschyr till professionen

Materialet och frågorna från workshoppen och webbinariet samlades ihop och presenterades senare i en broschyr om att bemöta vaccintveksamhet. Broschyren vänder sig till personer som möter vaccintveksamhet i sitt arbete. Förutom vården riktar den sig även till kommunanställda och ledare inom religiösa samfund, föreningar och organisationer. Även skolor har varit en stor beställare.

– Något liknande material har inte funnits i Sverige så intresset för broschyren har varit stort. Vi har också haft lättare att komma i kontakt med myndigheter och föreningar när vi haft det här materialet som underlag för samtal, säger Anna Bergström.

Närmare 2 000 tryckta exemplar av broschyren har distribuerats, främst till kommunala verksamheter inom Stockholms län men även till vårdcentraler. Under 2022 kommer det vaccinationsfrämjande uppdraget att bli ett eget uppdrag inom CES. Och dessutom ska det hälsofrämjande behovsinriktade uppdraget ska komma i gång igen.

Foto: Mostphotos

 

Mer om CES och coviduppdraget

Denna artikel finns med i CES årsrapport för 2021.

Läs och ladda ner CES årsrapport 2021 (pdf, 2,8 mb)

Läs mer om och ladda ner/beställ broschyren:

Men är det säkert? Att bemöta teksamhet kring vaccin mot covid-19

Se CES rapporter om covid-19 och dess effekter på folkhälsan:

Rapporter om covid-19 (ces.regionstockholm.se)

 

Publicerad 2022-05-19