Hemlösas sämre hälsa kräver brett fokus

Över tusen personer i Stockholms län lever i akut hemlöshet och saknar trygg bostadssituation. Att leva i hemlöshet är ofta förknippat med stora hälsorisker, visar en intervjustudie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

I Stockholms län finns fler än tusen personer i akut hemlöshet, utan tecken på minskningar över tid. Utöver de som är i akut hemlöshet finns också de många gånger fler som visserligen har någonstans att bo tillfälligt men som därefter saknar bostad. Hemlöshet för med sig påtagliga hälsorisker. I takt med att hälsan förbättras i den övriga befolkningen ökar därför ojämlikheten och betydelsen av hemlöshet som ett folkhälsoproblem.   

– Personer i hemlöshet har mycket högre dödlighet än befolkningen i stort, framför allt på grund av dödsorsaker som skador, våld och förgiftning. En del av den högre dödligheten förklaras av missbruk och annan psykiatrisk sjukdom, säger Marie Warolén, rapportförfattare vid CES.  

I intervjuundersökningen, där 148 personer i hemlöshet intervjuades, uppges ofta missbruk som en av orsakerna till hemlöshet. Men även svårigheter under uppväxten med misshandel, övergrepp och missbrukande föräldrar anges av personerna som levde i hemlöshet. Andra orsaker som de intervjuade uppger är skilsmässa, ekonomiska problem, bristande stöd från myndigheter, felbehandling och att ha blivit misstrodd av socialtjänsten. Många av de som befinner sig i hemlöshet efterfrågar jobb och bostäder och att få vara en del av samhället.   

Fokus på individens sammansatta problem 

Utöver ekonomiska problem förekommer ofta fysiska, psykiska eller andra sociala problem bland de som lever i hemlöshet. Insatser som syftar till att lösa bostadsfrågan behöver därför ofta kombineras med insatser för de individuella problem som den enskilde har.  

– Personer som befinner sig i hemlöshet har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Psykosociala problem tycks vara en viktig bidragande orsak till både hemlösheten och ohälsan i sig. För att hjälpa personer i hemlöshet behöver man fokusera på individens sammansatta problem och inte bara bostadsfrågan, säger Marie Warolén.   

Beskriver bristande samverkan 

Företrädare för verksamheter som arbetar för personer i hemlöshet, som också intervjuas i rapporten, beskriver bristande samverkan mellan olika instanser och negativ inverkan i form av ökad ekonomisk styrning. Att samlokalisera verksamheter upplever de som positivt, liksom långsiktighet och fasta kontakter med personer i hemlöshet.   

– Vi drar slutsatsen i rapporten att en bättre samverkan mellan verksamheter inom Region Stockholm, kommunernas socialtjänst, statliga organisationer och bostadsbolag har potential att förbättra hälsan bland personer i hemlöshet och minska hemlösheten i Stockholms län, säger Marie Warolén. 

 

Foto: Mostphotos

 

Kontakt

 

Publicerad 2022-06-27