SRHR-enheten: Samir Cedic, Elias Svedberg, Malin Hagland, Gunnar Brandén och Kyriaki Kosidou från enheten för SRHR på CES. Ej i bild: Anna Nielsen och Johanna Sieurin

Sexuell hälsa och rättigheter i fokus

Efter ett år som projekt blev arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) en egen enhet inom CES den 1 januari 2021. ”Det innebär att vi har kunnat planera och arbeta långsiktigt. Vi skapat kontakter och utvecklat samarbeten både inom Region Stockholm och nationellt” säger Kyriaki Kosidou, chef för SRHR-enheten.

Under året har den nya enheten börjat kartlägga sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Stockholms län. De har arbetat med implementeringen av den nationella SRHR-strategin, som Folkhälsomyndigheten publicerade år 2020, och den kommande nationella handlingsplanen för SRHR.

– På så sätt har vi säkerställt att vårt arbete är förankrat i nationella styrdokument och regionala policyer. SRHR-området är enormt stort så vi har behövt ta fram en intern  andlingsplan för att begränsa vårt arbete, säger
Kyriaki Kosidou.

Pandemins effekter på SRHR

Ett stort fokus under 2021 har varit coronapandemin och dess kort- och långsiktiga effekter på SRHR och enheten släppte två rapporter på temat.

Den första handlade om könsskillnader och risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19. Rapporten visade att män drabbas av allvarlig covid-19 i betydligt högre utsträckning än kvinnor, och att de har en ökad risk att slutenvårdas, intensivvårdas och dö i sjukdomen. Könsskillnaden var störst bland personer i
medelåldern och yngre pensionsåldern.

Den andra rapporten handlade om hur pandemin påverkat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Rapporten undersökte effekterna på tillgången till SRHR-relaterad vård, sexliv och relationer, barnafödande och graviditetsönskan samt utsatthet för våld och övergrepp. Rapporten
visade tecken på minskad sexuell aktivitet och potentiellt ändrade graviditetsplaner under pandemin, där fler ville vänta med att bli gravida. Viss vårdkonsumtion hade minskat, vilket skulle kunna innebära risk för att sexuellt överförda infektioner inte upptäcktes. Rapporten visade även tecken på att barns utsatthet kan ha ökat.

– Med de här rapporterna har vi presenterat unika data på nationell nivå, säger Kyriaki Kosidou.

Båda rapporterna uppmärksammades i media och presenterades också i olika forum, bland annat under Svenska Läkaresällskapets konferens ”State of the art covid-19” och under seminarier vid Malmö universitet och för RFSL och RFSU.

Från intern arbetsrapport till projekt

Som en del i enhetens kartläggning av SRHR i länet, uppkom frågan om hur man kan förebygga trakasserier i arbetslivet. Det resulterade i en arbetsrapport som skickades till ansvariga inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region
Stockholm, med förslag på vidare arbete.

– Vår arbetsrapport mynnade ut i ett gemensamt projekt mellan Region Stockholms FoUU-centrum CAMM, CHIS och CES. Det är vi väldigt glada för, säger Kyriaki Kosidou.

Projektet om att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet startar på CAMM under 2022 och CES kommer senare bidra med expertis och handledning.

Samarbete med vård och civilsamhälle

SRHR-enheten har under året etablerat nära samarbeten med vården. Bland annat har de träffat chefer och ansvariga för barnmorskemottagningar och
ungdomsmottagningar för att diskutera hur enheten kan bidra. Enheten har påbörjat flera projekt, bland annat för att kartlägga blivande mödrars hälsa med fokus på socioekonomi och psykisk hälsa. SRHR-enheten har också fått ta del av lokala data från Folkhälsomyndighetens SRHR-undersökning 2017.

– Vi finns med på de viktiga arenorna och i regionala och nationella grupper för dialog. Vi blir tillfrågade som experter både i media och av myndigheter och organisationer, säger Kyriaki Kosidou.

Enheten arbetar nära Karolinska Institutets forskargrupp ”Global and sexual health” och har inlett samarbete med bland andra Västra Götalandsregionen och Malmö universitets Centrum för sexologi och sexualitetsstudier. Även
civilsamhället är en viktig arena för samarbeten, bland annat har RFSL och RFSU varit delaktiga i framtagandet av ett SRHR-område på elevhälsoportalen.se.

SRHR på Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är en webbplats och ett verktyg som stödjer skolor och förskolor att kartlägga och genomföra hälsofrämjande och förebyggande
insatser. Under 2021 tog SRHR-enheten fram hälsoområdet ”sexualitet och relationer” för skolan på Elevhälsoportalen.

Hälsoområdet ger en grund för skolans arbete med frågor kring sexualitet, relationer, normer, jämlikhet och identitet. Området innehåller fakta, information om riktlinjer och lagar samt evidensbaserade förslag på hur skolan kan främja hälsosam sexualitet och goda relationer bland eleverna.

– Det är aktuella SRHR-frågor som skolorna handskas med. Förutom frågor om sexuell hälsa handlar det om att förebygga sexuell utsatthet, sexuella trakasserier och kränkningar. Det handlar om vilket språk som används, om ordval och om hur skolan kan arbeta för jämlika relationer och inkludering, säger Kyriaki Kosidou.

I samband med lanseringen av det nya hälsoområdet bjöd Elevhälsoportalen och SRHR-enheten in till ett webbinarium för att berätta om hur insatserna kan implementeras i skolan. Intresset för webbinariet var stort och över 120 personer deltog, främst från skolor och elevhälsan i Stockholms län.

– Nu arbetar vi med en SRHR-del för förskolan med arbetsnamnet ”kropp, integritet och Hälsoområdet ”sexualitet och relationer” som handlar om hur förskolan kan arbeta för att förebygga sexuell utsatthet bland små barn och främja friska och jämlika relationer. Jämlika relationer är en del av den nationella SRHR-strategin och arbetet med det behöver börja i väldigt tidig ålder, säger Kyriaki Kosidou.

Hälsooområdet ”sexualitet och relationer” för förskolan på Elevhälsoportalen är under arbete och kommer att publiceras under 2022. 

 

Bildtext:

Samir Cedic, Elias Svedberg, Malin Hagland, Gunnar Brandén och Kyriaki Kosidou från enheten för SRHR på CES. Ej i bild: Anna Nielsen och Johanna Sieurin. Foto: Charlotta Kjellberg

 

Hälsoområdet ”sexualitet och relationer” på Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) inom Region
Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet.

Webbplatsen har en ingång för förskolan och en för skolan och varje del innehåller hälsoområden med fakta om forskning, lagar och regler. Skolan har nio olika hälsoområden, förskolan fem, bland annat om fysisk aktivitet, psykisk hälsa, allergier och mat. Inom varje hälsoområde ges förslag på förebyggande och hälsofrämjande insatser som förskolan eller skolan kan arbeta med.

Hälsoområdet ”sexualitet och relationer” för skolan handlar om kropp, sexualitet, identitet, relationer, lagar, genus och normer, gränssättningar, reproduktiv hälsa och mycket mer. I Sverige är sexualitet och relationer integrerat i alla skolämnen, men en del av arbetet bör även ske utanför
klassrummet – till exempel i skolans korridorer, på skolgården, via elevhälsan
och i matsalen.

Bland insatserna inom hälsoområdet ”sexualitet och relationer” föreslås bland
annat att

• utbilda skolpersonalen i hbtqi, genus- och normmedvetenhet, sexuella trakasserier, kränkningar och våld
• skapa en handlingsplan mot sexuella trakasserier, kränkningar och våld
• kartlägga elevernas trygghet i skolan ur ett inkluderande perspektiv
• se över språkbruket.

Besök Elevhälsoportalen (elevhälsoportalen.se) och läs mer.