FOTO: Andrey Popov/Mostphotos

Rökningen fortsätter minska – snusandet ökar

Andelen personer som röker dagligen fortsätter minska i befolkningen i Stockholms län och var 2021 nere på 5,4 procent. Det är nästan fyra gånger vanligare att en person med kort utbildning röker jämfört med en person med lång utbildning. Andelen som snusar ökar i stället, inte minst bland kvinnor.

Andelen i befolkningen som röker dagligen har länge minskat, och har gått från 16,6 procent till 5,4 procent mellan 2002 och 2021. Minskningen gäller både kvinnor och män, samtliga åldersgrupper, och i alla utbildningsgrupper.  

– Genom ett systematiskt tobakspreventivt arbete under många år närmar vi oss målet för det nationella initiativet Rökfritt Sverige 2025, att andelen dagligrökare ska vara mindre än fem procent år 2025. Det är goda nyheter för folkhälsan, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, överläkare på CES och chef för den nationella Sluta-röka-linjen.

Rökning över tid per utbildningsgrupp

Figur 1. Andel i åldrarna 18–84 år som röker dagligen uppdelat efter utbildningsnivå, över tid i Stockholms län (2002–2021). Källa: Region Stockholms folkhälsoenkät, ej kalibrerade data. Linjediagram visar andel i åldrarna 18–84 år som röker dagligen uppdelat efter utbildningsnivå, över tid i Stockholms län (2002–2021).

Rökning är vanligare hos medelålders personer med kort utbildning

Daglig rökning är ungefär lika vanligt bland män och kvinnor. Det är vanligare att röka bland personer med kort utbildning (11 procent), än bland dem med lång utbildning (2,8 procent). Det är också något vanligare att röka i åldersgruppen 45–64 år (6,0 procent) än bland yngre (4,2 procent) eller äldre (5,6 procent).

– Om man bara tittar på gruppen med förgymnasial utbildning som är mellan 45 och 64 år, röker hela 18,1 procent. Bakom den låga andelen rökare i befolkningen totalt döljer sig alltså stora skillnader mellan grupper. I dag är rökning betydligt vanligare bland personer med låg socioekonomi. Genom att underlätta rökstopp i dessa grupper kan ojämlikheten i hälsa minska, säger Joanna Stjernschantz Forsberg.

Snusande ökar snabbt

Medan rökningen har minskat kontinuerligt under de senaste åren har andelen som snusar dagligen ökat, inte minst bland kvinnor.

Dagligsnusande över tid per kön

Figur 2. Andel i åldrarna 18–84 år som snusar dagligen uppdelat efter kön, över tid i Stockholms län (2002–2021). Källa: Region Stockholms folkhälsoenkät, ej kalibrerade data. Linjediagram visar andel i åldrarna 18–84 år som snusar dagligen uppdelat efter kön, över tid i Stockholms län (2002–2021).

Snusandet har främst ökat bland personer under 45 år mellan 2018 och 2021; för kvinnor från 4,5 procent till 8,1 procent, och för män från 17,8 procent till 20,7 procent.

Andelen som snusar skiljer sig inte nämnvärt mellan utbildningsgrupper. Det är vanligare att män snusar än kvinnor, och vanligare att unga personer snusar jämfört med äldre.

Snusande per kön och ålder

Figur 3. Andel i Stockholms län som snusar dagligen, uppdelat efter åldersgrupp och kön (2021). Källa: Region Stockholms folkhälsoenkät, ej kalibrerade data. Stapeldiagram visar andel i Stockholms län som snusar dagligen, uppdelat efter åldersgrupp och kön (2021).

Vitt snus innehåller nikotin men inte andra delar av tobaksplantan. Bland personer som snusar dagligen använder 25,4 procent vitt snus. Det är vanligare att snusare under 45 år och snusande kvinnor använder vitt snus (37,6 procent respektive 43,1 procent). Hos kvinnor under 45 år som snusar dagligen använder majoriteten vitt snus.

– Från 2018 då det vita snuset kommit ut på marknaden ses en ökning av andelen snusare, särskilt bland kvinnor. Det är möjligt att det har bidragit till att nya grupper börjar snusa och riskerar att fastna i ett nikotinberoende.

Nyheten bygger på data från folkhälsoenkäten Hälsa Stockholm 2021, där totalt
120 000 personer bjöds in att delta, varav 50 000 var en slumpvist utvald grupp. Svarsfrekvensen i den gruppen var 48 procent.

Länkar:

Folkhälsokollen

Data för tobak finns på Folkhälsokollen. Här kan du även se hur andelen som röker fördelar sig över Stockholms län olika kommuner och stadsdelar.

Hälsoekonomisk analys om nikotinläkemedel

CES visade nyligen att det vore lönsamt för samhället att erbjuda rökare som vill sluta kostnadsfria nikotinläkemedel. Läs mer i vår rapport här.  

Folkhälsorapport 2023

Under våren 2023 publicerar vi vår folkhälsorapport där ytterligare information om tobaksbruk kommer presenteras. Läs mer om det här.

Sluta-röka-linjen

Sluta-röka-linjen är en nationell stödlinje för personer som vill sluta röka eller snusa. Sluta-röka-linjen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm, med finansiering av Socialdepartementet. Läs mer om Sluta-röka-linjen eller kom i kontakt med tobaksavvänjare på www.slutarokalinjen.se.

Foto: Andrey Popov/Mostphotos.com

Kontaktperson