Bilden visar två personer som står med ryggen mot kameran. Personen till höger lutar sig huvud mot den andres axel.

Högre förekomst av suicidförsök och fysiskt våld bland hbt-personer

Psykisk ohälsa, suicidförsök och utsatthet för fysiskt våld och kränkningar varierar beroende på sexuell identitet och transerfarenhet, visar Region Stockholms senaste folkhälsoenkät. Särskilt anmärkningsvärda är resultaten för bisexuella som rapporterar högre förekomst av samtliga utfall jämfört med heterosexuella.

Tydliga skillnader i utsatthet

Tidigare studier tyder på att hbt-personer är mer utsatta för kränkande behandling och fysiskt våld, samt lider av psykisk ohälsa i större utsträckning och oftare gör suicidförsök jämfört med befolkningen i stort. I en ny rapport har CES ­­­– med hjälp av data från Region Stockholms folkhälsoenkät från år 2018 – undersökt hur hbt-personer i länet upplever sin situation. Rapporten undersöker också förekomsten av transerfarenhet och olika sexuella identiteter.

Bland personer med transerfarenhet uppger 14 procent att de utsatts för fysiskt våld någon gång under senaste tolv månaderna, jämfört med 3,3 procent bland personer utan transerfarenhet. Även förekomsten av suicidförsök är högre i gruppen: 9 procent uppger att de någon gång försökt ta sitt liv jämfört med 2,4 procent i övriga befolkningen.

Bisexuella personer har högre förekomst av såväl psykisk ohälsa, som suicidförsök, utsatthet för kränkningar och våld, jämfört med heterosexuella. Förekomsten av suicidförsök är särskilt hög; elva procent uppger att de någon gång försökt ta sitt liv.

Orsakerna bör undersökas

– Det finns en högre förekomst av psykisk ohälsa och utsatthet i flera grupper. Därför är det viktigt att fortsätta följa utvecklingen. Framtida forskning bör också undersöka orsakerna till de skillnader i utsatthet som framkommer, säger Amanda Walter Söderberg, handläggare vid arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, vid CES.

Suicidförsök samt att utsättas för kränkande behandling är också mer vanligt förekommande bland homosexuella jämfört med heterosexuella. Men till skillnad från tidigare nationella data är den självrapporterade psykiska ohälsan inte större bland homosexuella i Stockholms län jämfört med heterosexuella.

– Eftersom homosexuella rapporterar en högre förekomst av suicidförsök jämfört med heterosexuella talar dock resultaten för att det, trots det, finns betydande skillnader i psykisk hälsa, säger Amanda Walter Söderberg.

Publicerad 2020-09-22