en ung man och kvinna kysser varandra på en tunnelbaneperrong i Stockholm

Problem med sexuell hälsa osynliga i vården

Den övervägande majoriteten av befolkningen i Stockholms län är i stort sett nöjd med sitt sexliv. Samtidigt har många upplevt problem i samband med sexlivet. Problem som de flesta låter bli att ta upp i kontakten med hälso- och sjukvården, som också undviker att prata om sexuell hälsa med patienter. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm.

Rapporten presenterar och analyserar självrapporterade data kring sexuell hälsa och sexuell utsatthet bland befolkningen i Stockholms län och baseras på data från Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, ofta kallad SRHR2017.

En av fem söker vård vid sexuella problem

Varannan man (50 procent) och mer än varannan kvinna (57 procent) uppgav att de upplevt problem i samband med sexlivet under de senaste tolv månaderna. Det vanligast förekommande problemet bland kvinnor var att ha saknat intresse för sex, medan det bland män var att få orgasm snabbare än önskat.  

En stor majoritet (78 procent) har svarat att de aldrig fått frågor om sitt sexliv eller sexuella hälsa i samband med besök inom hälso- och sjukvården. Bland dem som svarat att de upplevt sexuella problem under de senaste tolv månaderna uppgav endast cirka var femte person (18 procent) att de sökt hjälp eller vård för sina problem.

– Det är viktigt att frågor om sexuell hälsa lyfts fram inom hälso- och sjukvården eftersom sexuell hälsa har betydelse för vårt psykiska, fysiska och sociala välbefinnande i stort. Det är också viktigt eftersom sexuell ohälsa kan vara symtom på andra bakomliggande sjukdomar eller effekt av vissa behandlingar, säger Elias Svedberg, handläggare vid enheten för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, och en av rapportens författare.

Könsskillnader i sexuell utsatthet och egenmakt

Ungefär varannan kvinna har svarat att de varit utsatta för sexuella trakasserier minst en gång. Bland män har ungefär var tionde svarat att de utsatts för sexuella trakasserier.

Samtidigt var det färre män än kvinnor som uppgav att de alltid eller ofta kan säga nej till sex (75 jämfört med 86 procent) eller att de kan säga ifrån till en sexpartner (73 jämfört med 84 procent).

Unga män mest missnöjda med sexlivet

En övervägande majoritet (58 procent) svarar att de i stort sett känner sig nöjda med sexlivet de senaste tolv månaderna. Den grupp som i störst utsträckning uppgett missnöje är de yngsta männen mellan 16 och 29 år, där ungefär var tredje man känner sig missnöjd.

Resultatet för Stockholms län stämmer till stor del överens med resultatet för hela Sverige, med undantag för just nöjdhetsfrågan. En större andel bland de yngsta och äldsta männen i länet svarade att de känner sig nöjda med sexlivet jämfört med riket i stort.

Förslag på insatser

Utifrån resultaten föreslår rapportförfattarna bland annat ytterligare fördjupningsstudier för att analysera skillnaderna i sexuell hälsa och utsatthet i Stockholms län.

– Vi föreslår även kompetenshöjande insatser riktade till hälso- och sjukvården med syfte att höja kunskapsnivån om sexuell hälsa och sexuella dysfunktioner, säger Elias Svedberg.

Rapporten lyfter också vikten av att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier inom olika arenor i samhället, bland annat på skolor och arbetsplatser.

 

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Publicerad 2022-06-08