Listen

Publikationer

Här hittar du rapporter utgivna av Region Stockholms FoUU-verksamheter inom folkhälsa från de senaste åren samt informationsmaterial om olika folkhälsofrågor. Du kan söka på ett enskilt ord. Det går också att söka på fraser inom citattecken. Saknar du något? Hör av dig till folkhalsoguiden.slso@regionstockholm.se.

Din sökning på 'Hälsa och sjukdom' gav 80 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Rapport
Informationsmaterial
Återställ
Arbete och arbetsmiljö
Barn och unga
Boende och närmiljö
Hälsa och sjukdom
Levnadsvanor
Psykisk hälsa
SRHR
Återställ

Visar 20 dokument

Sorterar på: Publikationsår

Bokstavsordning
Publikationsår

2024

Annika Lindahl, Maria Plato

Resultat och rekommendationer från ett projekt med syftet att tillsammans med chefer och personer som arbetar med chefsstöd utforska hur man kan möta utmaningar med arbetsanpassning vid psykisk ohälsa.

Se mer

Omslag Arbetsanpassning vid psykisk ohälsa

2024

Marina Jonsson, Ulla-Britt Andersson, Catherine Fahlén Zelander, Alexandra Lövquist, Leena Oscarson, Emmanouela Sdona, Annelie Turesson

Rapporten beskriver CAMM:s allergiförebyggande arbete för barn och unga med allergi i Stockholms län. Hur är det att vara barn med allergi och vilka möjligheter finns att minska konsekvenserna av sjukdomen i deras vardag?

Se mer

Omslag Att göra skillnad i vardagen för barn med allergi omslag

2023

Marie Warolén, Anders Walander, Boel Brynedal

Rapporten handlar om personer med en omfattande funktionsnedsättning i Stockholms län, och presenterar gruppens storlek, levnadsvillkor och antal vårdkontakter. Resultaten jämförs med den övriga befolkningen i länet.

Se mer

Omslag till rapport 2023:9

2023

Johanna Sieurin, Kyriaki Kosidou

I rapporten jämförs den självrapporterade förekomsten av genital smärta vid sex med förekomsten av registrerade diagnoser för sådana besvär i Stockholms län. Dessutom analyseras skillnader i förekomst kopplat till geografisk plats och socioekonomi.

Se mer

Omslag till rapport 2023:8

2023

Stefan Fors, Antonios Georgelis, Gergö Hadlaczky, Sebastian Hökby, Kyriaki Kosidou, Martina Nord, Andrei Pyko, Anton Lager

Rapporten ger en övergripande bild av hälsan bland de allra äldsta personerna i Stockholms län.

Se mer

Rapport förstasida

2023

Frida Lindh, Ester Gubi, Johan Åhlén, Kyriaki Kosidou, Christina Dalman, Andreas Lundin

Rapporten redovisar resultaten från en undersökning av stigma kring psykisk ohälsa. Stigma kring psykisk ohälsa kan definieras som negativa och nedvärderande föreställningar om personer som lider av psykisk ohälsa.

Se mer

Rapport förstasida

2023

: Andreas Lundin, Johan Åhlén

Metodrapport som redovisar de olika mått på psykisk ohälsa och psykiskt välbefinnande som används i Region Stockholms folkhälsoenkäter huvudsakligen mäter samma fenomen. Målgrupp för rapporten är främst experter inom folkhälsa.

Se mer

Omslag Rapport 2023:4

2023

Samir Cedic, Kyriaki Kosidou, Cecilia Magnusson

Rapporten beskriver gravidas levnadsvanor och kroppsmasseindex, deltagande i basprogrammet för mödrahälsovård, vård för psykisk ohälsa, fysiska graviditetskomplikationer och nyföddas hälsa under perioden 2014 till 2020.

Se mer

2023

Beata Jablonska, Anna Ohlis, Henrik Dal, Jurgita Narusyte

Rapporten beskriver förekomsten av diagnostiserad adhd och autism bland vuxna i Stockholm län samt hur vårdkonsumtionen bland personer med dessa diagnoser, inklusive neuropsykiatrisk utredning, ser ut utifrån vårdregisterdata.

Se mer

2023

Sandra Ekström, Alexandra Lövquist, André Lauber, Erik Melén, Inger Kull, Anna Bergström, Anne-Sophie Merritt, Göran Pershagen, Magnus Wickman, Antonios Georgelis

En jubileumsrapport som ger en översikt över forskningsprojektet BAMSE:s bidrag till kunskapen om allergisjukdomar och deras orsaker hos barn och unga under cirka 30 år.

Se mer

Omslag Ett kvarts sekel med BAMSE-projektet

2023

Anna Fält, Amanda Wedenborn, Robin Nilsson, Rosaria Galanti, Joanna Stjernschantz Forsberg

Rapporten syftar till att sammanställa kunskapsläget då det gäller effekten av interaktivt rökavvänjningsstöd i grupper med låg socioekonomi. Förhoppningen är att resultaten kan användas som underlag för nya tobakspreventiva insatser som tillgodoser behoven hos dagens rökare.

Se mer

2023

Camilla Nystrand, Shuang Hao, Emelie Heintz, Vibeke Sparring

En hälsoekonomisk utvärdering som undersöker kostnadseffektiviteten av Shingrix® i jämförelse med ingen vaccination för personer över 65 år i Region Stockholm.

Se mer

2023

Karoline Magnusdottir, Zartashia Ghani, Emelie Heintz, Niklas Zethraeus, Vibeke Sparring, Camilla Nystrand

En budgetpåverkansanalys (BIA) av införandet av ett strukturerat vaccinationsprogram för individer 70 år och äldre i Region Stockholm.

Se mer

2022

Jurgita Narusyte, Susanne Wicks, Christina Dalman, Johan Åhlén

Rapporten kartlägger vårdmönster bland asylsökande i Stockholms län under åren 2017–2019.

Se mer

Förstasida Rapport 22.15

2022

Anna Ohlis, Susanne Wicks, Christina Dalman

Rapporten kartlägger antalet vårdkontakter för psykisk ohälsa inom Region Stockholm under pandemin.

Se mer

2022

Johan Åhlén, Henrik Dal, Joseph Muwonge, Anderas Lundin, Susanne Wicks

Rapporten redovisar en nulägesbild av den psykiska ohälsan i Stockholms län.

Se mer

2022

Ann-Louise Sirén, Lene Lindberg

Rapporten undersöker vilken vetenskaplig evidens det finns för effektiviteten av interventioner för att minska ensamhet hos äldre. Målgrupp för rapporten är praktiker och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, kommuner och ideella organisationer.

Se mer

Omslag rapport

2022

Anna Ohlis, Beata Jablonska, Jurgita Narusyte, Henrik Dal

Dubbelt så många unga män och kvinnor fick en ätstörningsdiagnos under 2021.

Se mer

Förstasida Rapport 22.11

2022

Marie Warolén, Bo Burström, Fitsum Teni, Sarah Kullberg, Robert Irestig, Kristina Burström, Anton Lager

Rapporten beskriver livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland 148 personer i hemlöshet i Stockholm som intervjuades 2018/2019. Vidare intervjuades företrädare för verksamheter som arbetar med människor i hemlöshet.

Se mer

Omslag Rapport 2022:9

2022

Elias Svedberg, Elin Zamore Söderström, Kyriaki Kosidou

Rapporten presenterar och analyserar självrapporterade data kring sexuell hälsa och sexuell utsatthet bland befolkningen i Stockholms län, baserade på data från Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017.

Se mer

Omslag Rapport 2022:8

1/4