Evidensbaserade insatser inom hälso- och sjukvård

Här presenteras evidensläge och praktiska insatser för att arbeta hälsofrämjande med mat inom hälso- och sjukvård.

Nedan beskrivs evidensen för hur man kan arbeta för att främja hälsosamma matvanor inom olika arenor och specifika målgrupper.

Hälso- och sjukvård

Arbetet med att främja hälsosamma matvanor inom hälso- och sjukvården kan bedrivas på olika nivåer och inom många olika instanser. För att nå alla målgrupper behöver arbetet ingå i den ordinarie verksamheten inom alla vårdmottagningar, som til exempel mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, vårdcentraler och tandvården samt även inom slutenvården. Visionen i Region Stockholms folkhälsopolicy 2017-2021 är att samtliga verksamheter i regionen ska arbeta för att ge invånarna möjlighet att uppnå en god hälsa utifrån sina förutsättningar. Målet är en god, jämlik och jämställd hälsa där de med störst behov prioriteras.

 

 

Senast ändrad 2024-01-26

Publicerad: 2021-09-27