Listen

Publikationer

Här hittar du rapporter utgivna av Region Stockholms FoUU-verksamheter inom folkhälsa från de senaste åren samt informationsmaterial om olika folkhälsofrågor. Du kan söka på ett enskilt ord. Det går också att söka på fraser inom citattecken. Saknar du något? Hör av dig till folkhalsoguiden.slso@regionstockholm.se.

Filtrera

Filtrering

Rapport
Informationsmaterial
Återställ
Arbete och arbetsmiljö
Barn och unga
Boende och närmiljö
Hälsa och sjukdom
Levnadsvanor
Psykisk hälsa
SRHR
Återställ

Visar 20 dokument

Sorterar på: Publikationsår

Bokstavsordning
Publikationsår

2024

Sara Ingvarsson, Hanna Augustsson, Henna Hasson

Lågvärdeinsatser är insatser som har låg eller ingen nytta för patienten, och för att minska användningen av dem behövs åtgärder på flera nivåer inom vårdsystemet.

Se mer

Omslag till CES rapport 2024:1 Lågvärdeinsatser inom primärvården i Region Stockholm

2024

Annika Lindahl, Maria Plato

Resultat och rekommendationer från ett projekt med syftet att tillsammans med chefer och personer som arbetar med chefsstöd utforska hur man kan möta utmaningar med arbetsanpassning vid psykisk ohälsa.

Se mer

Omslag Arbetsanpassning vid psykisk ohälsa

2024

Natalie Raderius

Studien som återges i detta faktablad gjordes i samarbete med Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) och Karolinska Institutet och analyserade sambandet mellan skärmtid på sociala medier, ångest och självkänsla hos högstadieflickor i Stockholms län.

Se mer

2024

Gun Johansson, Theo Bodin, Ninni Norlinder

Det finns stora skillnader mellan olika grupper när det gäller den arbetsrelaterade hälsan i Stockholms län, visar den senaste arbetshälsorapporten. Bland annat visar rapporten att kroppslig smärta varierar stort mellan yrken.

Se mer

Arbetshälsorapport Stockholms län 2024

2024

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Samtalsstödet SOTIS vänder sig till dig som har möjlighet att stödja ungdomar till tobaks- och nikotinfrihet.

Se mer

2024

Centrum för arbtes- och miljömedicin (CAMM)

Guiden beskriver vanliga möjligheter och hinder med det digifysiska arbetssättet i förhållande till arbetsmiljön.

Se mer

Omslag guide "Digitala patientmöten och arbetsmiljö"

2024

Marina Jonsson, Ulla-Britt Andersson, Catherine Fahlén Zelander, Alexandra Lövquist, Leena Oscarson, Emmanouela Sdona, Annelie Turesson

Rapporten beskriver CAMM:s allergiförebyggande arbete för barn och unga med allergi i Stockholms län. Hur är det att vara barn med allergi och vilka möjligheter finns att minska konsekvenserna av sjukdomen i deras vardag?

Se mer

Omslag Att göra skillnad i vardagen för barn med allergi omslag

2023

Filip Andersson, Rosaria Galanti, Cecilia Magnusson

Cannabisbruket i Sverige kan vara betydligt vanligare än man tidigare trott.

Se mer

Rapport 2023:10

2023

Theresa Lemke

Faktabladet återger resultaten från en studie som undersökt samband mellan sömn och både depression och suicidtankar bland högstadieelever i Stockholms län.

Se mer

2023

Marie Warolén, Anders Walander, Boel Brynedal

Rapporten handlar om personer med en omfattande funktionsnedsättning i Stockholms län, och presenterar gruppens storlek, levnadsvillkor och antal vårdkontakter. Resultaten jämförs med den övriga befolkningen i länet.

Se mer

Omslag till rapport 2023:9

2023

Johanna Sieurin, Kyriaki Kosidou

I rapporten jämförs den självrapporterade förekomsten av genital smärta vid sex med förekomsten av registrerade diagnoser för sådana besvär i Stockholms län. Dessutom analyseras skillnader i förekomst kopplat till geografisk plats och socioekonomi.

Se mer

Omslag till rapport 2023:8

2023

Sebastian Hökby

Denna studie undersökte om längre skärmtid var förknippat med ökande depressionsnivåer via en minskad benägenhet att hantera stress genom problem- och emotionsfokuserad coping.

Se mer

2023

Maria Rosaria Galanti, Sofia Shakibi, Robin Nilsson

Rapporten sammanställer kunskapsläget om effekten av rökavvänjningsmetoder som riktar sig till tonåringar och unga vuxna.

Se mer

Omslag till rapport 2023:7

2023

Stefan Fors, Antonios Georgelis, Gergö Hadlaczky, Sebastian Hökby, Kyriaki Kosidou, Martina Nord, Andrei Pyko, Anton Lager

Rapporten ger en övergripande bild av hälsan bland de allra äldsta personerna i Stockholms län.

Se mer

Rapport förstasida

2023

Karin Berglund

Informationsbladet vänder sig till dig som är arbetsgivare. I bladet hittar du aktuell kunskap som är baserad på forskning om fysisk träning på arbetsplatser och tips och råd för ett lyckat resultat.

Se mer

Omslafg Fysisk träning på arbetsplatsen

2023

Frida Lindh, Ester Gubi, Johan Åhlén, Kyriaki Kosidou, Christina Dalman, Andreas Lundin

Rapporten redovisar resultaten från en undersökning av stigma kring psykisk ohälsa. Stigma kring psykisk ohälsa kan definieras som negativa och nedvärderande föreställningar om personer som lider av psykisk ohälsa.

Se mer

Rapport förstasida

2023

: Andreas Lundin, Johan Åhlén

Metodrapport som redovisar de olika mått på psykisk ohälsa och psykiskt välbefinnande som används i Region Stockholms folkhälsoenkäter huvudsakligen mäter samma fenomen. Målgrupp för rapporten är främst experter inom folkhälsa.

Se mer

Omslag Rapport 2023:4

2023

Samir Cedic, Kyriaki Kosidou, Cecilia Magnusson

Rapporten beskriver gravidas levnadsvanor och kroppsmasseindex, deltagande i basprogrammet för mödrahälsovård, vård för psykisk ohälsa, fysiska graviditetskomplikationer och nyföddas hälsa under perioden 2014 till 2020.

Se mer

2023

Beata Jablonska, Anna Ohlis, Henrik Dal, Jurgita Narusyte

Rapporten beskriver förekomsten av diagnostiserad adhd och autism bland vuxna i Stockholm län samt hur vårdkonsumtionen bland personer med dessa diagnoser, inklusive neuropsykiatrisk utredning, ser ut utifrån vårdregisterdata.

Se mer

2023

Ina Anveden Berglind, Magnus Alderling, Maria Albin och Theo Bodin

Syftet med denna rapport var att ge ett underlag för bedömning av ifall det krävs riktade insatser för vissa yrken för att underlätta återgång i arbete för de som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar till följd av covid-19.

Se mer

Omslag Återgång i arbete efter covid-19

1/6