Listen

Publikationer

Här hittar du rapporter utgivna av Region Stockholms FoUU-verksamheter inom folkhälsa från de senaste åren samt informationsmaterial om olika folkhälsofrågor. Du kan söka på ett enskilt ord. Det går också att söka på fraser inom citattecken. Saknar du något? Hör av dig till folkhalsoguiden.slso@regionstockholm.se.

Din sökning på 'Psykisk hälsa' gav 41 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Rapport
Informationsmaterial
Återställ
Arbete och arbetsmiljö
Barn och unga
Boende och närmiljö
Hälsa och sjukdom
Levnadsvanor
Psykisk hälsa
SRHR
Återställ

Visar 20 dokument

Sorterar på: Bokstavsordning

Bokstavsordning
Publikationsår

2024

Annika Lindahl, Maria Plato

Resultat och rekommendationer från ett projekt med syftet att tillsammans med chefer och personer som arbetar med chefsstöd utforska hur man kan möta utmaningar med arbetsanpassning vid psykisk ohälsa.

Se mer

Omslag Arbetsanpassning vid psykisk ohälsa

Beata Jablonska, Anna Ohlis, Henrik Dal, Ester Gubi

Rapporten syftar till att ge en aktuell bild av förekomsten av neuropsykiatriska utredningar och diagnoser bland barn och ungdomar i Stockholms län, samt av psykiatrisk vårdkonsumtion kopplad till dessa tillstånd. De data som presenteras utgör en viktig grund för att följa utvecklingen inom neuropsykiatrisk vård över tid.

Se mer

Skärmdump av omslag till CES rapport 2024:2 Autismspektrumtillstånd och adhd bland barn och ungdomar i Stockholms län

2022

Beata Jablonska, Anna Ohlis, Henrik Dal

Rapporten är en uppdatering av den epidemiologiska beskrivning som presenterades i den tidigare kartläggningen från 2020 av förekomsten av autismspektrumtillstånd och adhd och vården av barn och unga med dessa diagnoser.

Se mer

Omslag Tapport 2022:5

2023

Beata Jablonska, Anna Ohlis, Henrik Dal, Jurgita Narusyte

Rapporten beskriver förekomsten av diagnostiserad adhd och autism bland vuxna i Stockholm län samt hur vårdkonsumtionen bland personer med dessa diagnoser, inklusive neuropsykiatrisk utredning, ser ut utifrån vårdregisterdata.

Se mer

2022

Vania Ceccato, Ioannis Ioannidis, Gabriel Gliori, Jeanette Bakhaya, Farah Kassem, Elena Kokkalis, Mats Wilhelmsson, Mia-Maria Magnusson

Rapporten undersöker när, var och av vem cannabisbrott begås. Rapporten beskriver också hur cannabisbrott påverkar lokalsamhället.

Se mer

Omslag Tapport 2022:2

2020

Amanda Walter Söderberg, Elias Svedberg, Elin Zamore Söderström, Gunnar Brandén, Kyriaki Kosidou

I den här rapporten sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vad vi vet fram till november 2020 om coronapandemins effekter inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.

Se mer

Rapport-omslag

2020

Wenjing Tao

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på socioekonomiskt utsatta grupper.

Se mer

Rapportens förstasida

2022

Sebastian Hökby

Resultat från enkätdatainsamling som utfördes i 116 skolor i Stockholms län mellan åren 2016-2019. Målgruppen är främst beslutsfattare och intressenter inom Stockholms län som har inflytande över unga personers hälsa.

Se mer

2021

Vicky Bartelink, Peeter Fredlund, Anton Lager

Rapporten undersöker förekomst av ensamhet i Stockholms län och om sambandet med psykisk och fysisk hälsa, dödlighet och vårdnyttjande.

Se mer

Omslag rapport

2021

Beata Jablonska, Christina Dalman, Susanne Wicks

I rapporten kartläggs geografiska skillnader i förekomsten av självrapporterad och diagnostiserad psykisk ohälsa bland befolkningen i Stockholm län.

Se mer

Omslag rapport

2023

Stefan Fors, Antonios Georgelis, Gergö Hadlaczky, Sebastian Hökby, Kyriaki Kosidou, Martina Nord, Andrei Pyko, Anton Lager

Rapporten ger en övergripande bild av hälsan bland de allra äldsta personerna i Stockholms län.

Se mer

Rapport förstasida

2018

Kyriaki Kosidou

Allt fler personer söker könskorrigerande vård. Faktabladet visar att personer som upplever olika aspekter av könsinkongruens upplever större psykisk ohälsa och har högre risk för självmordsförsök jämfört med övriga befolkningen.

Se mer

Förstasida

2022

Marie Warolén, Bo Burström, Fitsum Teni, Sarah Kullberg, Robert Irestig, Kristina Burström, Anton Lager

Rapporten beskriver livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland 148 personer i hemlöshet i Stockholm som intervjuades 2018/2019. Vidare intervjuades företrädare för verksamheter som arbetar med människor i hemlöshet.

Se mer

Omslag Rapport 2022:9

2018

Lene Lindberg, Johan Åhlén

Den här övergripande översikten av tidigare systematiska översikter visar ett relativt gott, vetenskapligt stöd för föräldraprogram som ska minska yngre barns utagerande problem.

Se mer

Förstasida

2022

Sven Granath

Rapporten undersöker hur inslaget av cannabis i det dödliga våldet förändrats i Stockholms län och i övriga landet under åren 2008 till 2019.

Se mer

Omslag Tapport 2022:1

2020

Alma Sörberg Wallin, Christina Dalman

Låga betyg i årskurs 9 förutsäger ökad risk för depression, självmordsförsök och aktivitetsersättning med psykiatrisk diagnos i vuxenlivet. Sambandet mellan låga skolbetyg och självmordsförsök verkar delvis förklaras av skillnader i uppnådd utbildningsnivå.

Se mer

Rapport-omslag

2020

Christina Dalman

Utrikesfödda söker inte vård i samma utsträckning som den infödda befolkningen för ohälsa omgärdad av stigma, såsom sexuellt överförbara sjukdomar, tuberkulos och psykisk ohälsa. Rapporten kartlägger interventioner som syftar till att öka vårdsökande för stigmatiserad ohälsa.

Se mer

Rapport-omslag

2023

Marie Warolén, Anders Walander, Boel Brynedal

Rapporten handlar om personer med en omfattande funktionsnedsättning i Stockholms län, och presenterar gruppens storlek, levnadsvillkor och antal vårdkontakter. Resultaten jämförs med den övriga befolkningen i länet.

Se mer

Omslag till rapport 2023:9

2021

Johan Åhlén, Michael Borgert, Alma Sörberg Wallin

Rapporten redovisar att personer med psykiatriska tillstånd drabbats hårdare än övriga vad gäller inläggning på slutenvård, intensivvård och död på grund av covid-19.

Se mer

Omslag rapport

2022

Johan Åhlén, Henrik Dal, Joseph Muwonge, Anderas Lundin, Susanne Wicks

Rapporten redovisar en nulägesbild av den psykiska ohälsan i Stockholms län.

Se mer

1/3