Listen

Publikationer

Här hittar du rapporter utgivna av Region Stockholms FoUU-verksamheter inom folkhälsa från de senaste åren samt informationsmaterial om olika folkhälsofrågor. Du kan söka på ett enskilt ord. Det går också att söka på fraser inom citattecken. Saknar du något? Hör av dig till folkhalsoguiden.slso@regionstockholm.se.

Din sökning på 'Arbete och arbetsmiljö' gav 18 sökträffar

Filtrera

Filtrering

Rapport
Informationsmaterial
Återställ
Arbete och arbetsmiljö
Barn och unga
Boende och närmiljö
Hälsa och sjukdom
Levnadsvanor
Psykisk hälsa
SRHR
Återställ

Visar 18 dokument

Sorterar på: Bokstavsordning

Bokstavsordning
Publikationsår

2021

Karin Nilsson

Ett faktablad för chefer och HR-personer om hur medarbetares arbetsmiljö och hälsa påverkas av arbete i aktivitetsbaserade kontor och vad som är viktigt att tänka på innan man tar beslutet att införa det aktivitetsbaserade arbetssättet i sin verksamhet.

Se mer

Omslag faktablad aktivitetsbaserade kontor

2020

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 visar på stora skillnader mellan yrkesgrupper vad gäller risken att drabbas av ohälsa på grund av arbetet.

Se mer

Omslag Arbetshälsorapport 2020

2024

Gun Johansson, Theo Bodin, Ninni Norlinder

Det finns stora skillnader mellan olika grupper när det gäller den arbetsrelaterade hälsan i Stockholms län, visar den senaste arbetshälsorapporten. Bland annat visar rapporten att kroppslig smärta varierar stort mellan yrken.

Se mer

Arbetshälsorapport Stockholms län 2024

2022

Annika Lindahl Norberg, Per Gustavsson, Carolina Bigert

En guide med information och rekommendationer kring skift- och nattarbete för arbetsgivare, chefer och schemaläggare.

Se mer

Omslag "Att planera skift och nattarbete i vård och omsorg

2020

Wenjing Tao

I den här rapporten, som ingår i en rapportserie om coronapandemin, sammanfattar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) pandemins potentiella effekter på socioekonomiskt utsatta grupper.

Se mer

Rapportens förstasida

2024

Centrum för arbtes- och miljömedicin (CAMM)

Guiden beskriver vanliga möjligheter och hinder med det digifysiska arbetssättet i förhållande till arbetsmiljön.

Se mer

Omslag guide "Digitala patientmöten och arbetsmiljö"

2022

Aktuell kunskap om hur digitala vårdmöten kan påverka arbetsmiljön med tillhörande råd om vad arbetsgivaren kan göra för att minska risken för ohälsa.

Se mer

Omslag Digitala vårdmötens påverkan på arbetsmiljön

2023

Karin Berglund

Informationsbladet vänder sig till dig som är arbetsgivare och funderar eller håller på att införa fysisk träning på arbetsplatsen. I bladet hittar du aktuell kunskap som är baserad på den forskning som gjorts om fysisk träning på arbetsplatser och tips och råd för ett lyckat resultat.

Se mer

Omslafg Fysisk träning på arbetsplatsen

2019

Viveka Lyberg-Åhlander, Peeter Fredlund

Rapporten redovisar förekomsten av röstbesvär hos den vuxna befolkningen i Stockholms län.

Se mer

Rapport-omslag

2018

Yvonne Forsell

Rapporten är en del i en serie om förskolans förutsättningar att arbeta hälsofrämjande. Denna rapport fokuserar på verksamhetschefer och förskolechefers arbete.

Se mer

Rapport-omslag

2020

Anne Richter, Henna Hasson, Mårten Åhström

En ny utvärdering visar att programmet för ledarskapsutveckling ”Metodstöd i implementering för chefer” är uppskattat och ger ökade kunskaper, förbättrad implementeringsledarskap och bättre implementeringsprocesser.

Se mer

Förstasida

2019

Annika Bäck, Henna Hasson

En utvärdering av programmet ”Metodstöd i implementering” visar att det kan vara en effektiv hjälp i förändringsarbete.

Se mer

Förstasida

2022

Pirjo Savlin, Magnus Linnarud Johansson, Annika Lindahl Norberg

En intervjustudie om vilka faktorer inom organisatorisk och social arbetsmiljö som påverkar personalens vilja och möjlighet att vara kvar i hemtjänsten. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder. Målgruppen är arbetsgivare och verksamhetsledning.

Se mer

Omslag "Psykisk belastning inom hemtjänsten"

2019

Centrum för arbets- och miljömedicin

Det här faktabladet tar upp vad som skapar stress i arbetet och vilka hälsoproblem det kan leda till. Det innehåller också råd om åtgärder som kan förebygga och minska arbetsrelaterad stress.

Se mer

Omslag Stress i arbetet

2019

essica Dervish, Malin Gunnarsson, Sara Delilovic, Henna Hasson, Mårten Åhström.

Bland Region Stockholms utredande enheter finns goda förutsättningar att arbeta med standardiserade vårdförlopp (SVF), men även utmaningar, visar en studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

Se mer

Förstasida

2019

Malin Gunnarsson, Jessica Dervish, Sara Delilovic, Henna Hasson, Mårten Åhström

Primärvården har en nyckelroll i arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) eftersom majoriteten av patienter söker sig till en vårdcentral som första instans vid misstanke om sjukdom. Det visar en studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) .

Se mer

Förstasida

2019

Malin Gunnarsson, Jessica Dervish, Sara Delilovic, Henna Hasson, Mårten Åhström

En studie visar att Region Stockholms koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF) upplever att de har goda förutsättningar att genomföra sitt arbete, men även svårigheter.

Se mer

Förstasida

2023

Ina Anveden Berglind, Magnus Alderling, Maria Albin och Theo Bodin

Syftet med denna rapport var att ge ett underlag för bedömning av ifall det krävs riktade insatser för vissa yrken för att underlätta återgång i arbete för de som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar till följd av covid-19.

Se mer

Omslag Återgång i arbete efter covid-19

1/1